it_r&d.png

Wsparcie badań i rozwoju R&D

Wsparcie badań i rozwoju R&D

SIEMENS Digital Industries Software stworzył pod marką Opcenter najbardziej rozbudowaną, unikalną na rynku ofertę rozwiązań MOM (Manufacturing Operations Management) do digitalizacji procesów produkcyjnych dla Przemysłu 4.0, obejmującą także system Opcenter Research Development & Laboratory (RD&L) wspierający działy badawczo-rozwojowe firm produkcyjnych z branż procesowych.

ASKOM jako jedyny certyfikowany Expert Partner SIEMENS w Polsce, oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS Opcenter MOM w tym system Opcenter RD&L, który wdrożył już w kilku firmach z branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej.

 

Badania i rozwój w centrum uwagi 

Dążenie do wzrostu i rosnąca presja konkurencyjna gospodarki światowej zmuszają przedsiębiorstwa z branży procesowej do strategicznego skupienia się na ciągłym poszukiwaniu nowych innowacyjnych produktów. Wyzwania te sprawiły, że przemysłowe badania i rozwój (R&D) znalazły się w centrum uwagi i szybko stają się kluczowym czynnikiem komercyjnego sukcesu.

Ponieważ wymagania konsumentów stają się coraz bardziej złożone i zróżnicowane, cykle życia produktów stają się coraz krótsze, a kwestie zgodności z przepisami w dużym stopniu wpływają na procesy i infrastrukturę systemową. W tym złożonym świecie jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o redukcję wskaźnika niepowodzeń przy wprowadzaniu nowych produktów oraz straconych szans na rozwój i sukces rynkowy.

Obecnie firmy odnoszące sukcesy to te, które łączą terminowe i wnikliwe innowacje produktowe z krótkim, globalnym czasem wdrożenia do produkcji i wprowadzenia produktu na rynek.

Coraz więcej szefów firm zdaje sobie sprawę, że istnieje pilna potrzeba usprawnienia procesów badawczo-rozwojowych i zdefiniowania platformy, która umożliwi łatwe i spójne przekazywanie projektów nowych produktów do zakładów produkcyjnych na całym świecie. Integracja badań i rozwoju oraz produkcji staje się coraz bardziej podstawowym wymaganiem biznesowym.

Firma Siemens rozumie te wyzwania i oferuje oprogramowanie Opcenter RD&L umożliwiające efektywne wprowadzanie innowacji.

 

Integracja badań i rozwoju oraz produkcji 

Dzięki portfolio rozwiązań Opcenter, Siemens poszerza zakres systemów nadzoru realizacji produkcji (MES). Przemysłowe rozwiązania informatyczne muszą opierać się na mocnej platformie technologicznej, kompatybilnej z infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, elastycznej i skalowalnej.

Informatyka w coraz większym stopniu musi umożliwiać integrację procesów i systemów między wydziałami i różnymi (lub wszystkimi) zakładami w przedsiębiorstwie, synchronizując procesy produkcyjne z procesami biznesowymi i złożonymi łańcuchami dostaw.

Portfolio Opcenter MOM może zaspokoić te wymagania dzięki platformie dla przedsiębiorstw działających w czasie rzeczywistym. Opcenter Execution Process (MES) to rozwiązanie IT zorientowane na zakład, spełniające wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania produkcją. Opcenter Intelligence umożliwia prowadzenie działalności uzyskiwane w czasie rzeczywistym, przekształcając na bieżąco krytyczne informacje o produkcji na wskaźniki wydajności na poziomie biznesowym.

Opcenter Research Development and Laboratory (RD&L) usprawnia procesy badawczo-rozwojowe i produkcyjne oraz umożliwia płynne przenoszenie danych i specyfikacji produktów przez cały proces produkcyjny poprzez integrację laboratoriów badawczo-rozwojowych z zakładami produkcyjnymi.

 

Wykorzystać potencjał badawczo-rozwojowy 

Oferując na rynku innowacyjne produkty szybko i po uczciwej cenie, producenci mogą zyskać prawdziwą przewagę konkurencyjną, która generuje przychody niezbędne do napędzania dalszych innowacji. Jeśli firma zabezpieczy w ten sposób pozycję lidera, może stworzyć platformę dla trwałej rentowności potrzebnej do inwestowania w badania podstawowe. Innowacyjność i wydajność produkcji są kluczem do sukcesu.

Opcenter RD&L pozwala firmom z branż procesowych wykorzystać swój potencjał badawczo-rozwojowy i szybciej opracowywać nowe produkty. Opcenter RD&L oferuje skalowalną i elastyczną platformę usprawniającą, optymalizującą i dopasowującą wszystkie procesy związane z badaniami i rozwojem do produkcji. Zapewnia zgodność projektów nowych produktów i procesów z wymogami jakościowymi i regulacjami prawnymi. Płynna integracja i dostosowanie badań i rozwoju do danych i procesów produkcyjnych radykalnie przyspiesza transfer projektów nowych produktów do realizacji na produkcji.

Typowe działania badawczo-rozwojowe, takie jak zarządzanie projektami, opracowywanie receptur (formulacji) i opakowań, zarządzanie próbami i eksperymentami oraz projektowanie procesów produkcyjnych, wymagają zintegrowanego zestawu najlepszych w swojej klasie komponentów, od notesów elektronicznych po zarządzanie laboratorium i specyfikacjami, zarządzanie partiami produkcyjnymi i zapasami, produkcję pilotażową, itp. Kluczowe funkcjonalności, takie jak zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, muszą być częścią tej wspólnej platformy.

Siemens Opcenter RD&L to starannie zaprojektowana odpowiedź na rzeczywiste wymagania klientów. Główni gracze z branż procesowych wyrazili swoje zainteresowanie i potrzebę wdrożenia platformy, która zarządzałaby całym procesem badawczo-rozwojowym w ustrukturyzowany, a jednocześnie elastyczny sposób, począwszy od nowych projektów badawczo-rozwojowych aż po projekty nowych wyrobów produktów i łatwe wdrażanie ich do produkcji.

Dzięki Opcenter RD&L firma Siemens oferuje potężne i unikalne rozwiązanie wspomagające działania w zakresie badań i rozwoju w branżach procesowych.

 

Wspólna architektura dla badań i rozwoju oraz produkcji 

opcenter_rd&l.png [177.92 KB]

Dzięki najlepszej w swojej klasie funkcjonalności, zintegrowanemu przepływowi pracy i konfigurowalnej elastyczności, Siemens Opcenter RD&L jest ujednoliconą, zintegrowaną platformą opartą na najnowszych standardach technologicznych. Efektem tej innowacji jest rozwiązanie składające się z sześciu ściśle współpracujących ze sobą komponentów w ramach jednej platformy, która umożliwia klientom utworzenie cyfrowego wątku od wygenerowania pomysłu do uruchomienia produkcji:

  • Zarządzanie specyfikacjami (Opcenter Specification) to pojedynczy punkt odniesienia do zarządzania indywidualnymi i ogólnokorporacyjnymi szczegółowymi specyfikacjami surowców, komponentów, półproduktów i wyrobów gotowych, opakowań, mediów i innych. To wielooddziałowe i wielojęzyczne środowisko dostarcza innym systemom, takim jak ERP, MES czy LIMS, podstawowe dane takie jak charakterystyka produktu, normy i metody jakościowe, receptury, wartości odżywcze i deklaracje, metody produkcji itp.
  • Elektroniczny notatnik (Electronic Notebook) umożliwia elektroniczne zarządzanie danymi związanymi z projektem badawczym w strukturze notatnika, zapewniając wysoki poziom elastyczności i rygorystyczne zasady bezpieczeństwa danych,
  • Zarządzanie formulacjami (Opcenter Formulation) wspiera badania i rozwój nowych formulacji (receptur) w oparciu o obecne i nowe surowce, biorąc pod uwagę ograniczenia regulacyjne, oczekiwania konsumentów, ograniczenia łańcucha dostaw i wizję firmy. Symulacja wydajności produktu (koszt, profil odżywczy, poziom alergenów, lepkość itp.) jest ważnym aspektem.
  • Współpraca z dostawcami (Supplier collaboration) angażuje dostawców w procesy zarządzania surowcami i opakowaniami, łącząc ich bezpośrednio z cyfrowym wątkiem rozwoju produktu. Współpraca jest uruchamiana poprzez prosty mechanizm żądania i odpowiedzi. Dostawcy mają obowiązek ciągłego aktualizowania danych dotyczących specyfikacji surowców i opakowań, co zmniejsza wysiłek administracyjny ponoszony przez producenta.
  • Zarządzanie laboratorium LIMS (Opcenter Laboratory) obejmuje proces wykonywania testów w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC), zarządzając przepływami pracy i optymalizując gromadzenie, analizę i raportowanie danych dotyczących jakości w laboratorium i na linii produkcyjnej. Wyniki testów produktów związanych z badaniami i rozwojem pomagają formulatorom dostosowywać i optymalizować receptury (formulacje).

 

Strukturalna elastyczność 

Opcenter RD&L umożliwia wspólne opracowywanie produktów w obrębie różnych ośrodków badawczo-rozwojowych i pomiędzy nimi, lokalnie i na całym świecie, poprzez zarządzanie złożonymi, codziennymi transakcjami i przepływami informacji technicznych pomiędzy zespołami badawczo-rozwojowymi i ośrodkami w skali lokalnej, regionalnej lub globalnej za pomocą mechanizmu zintegrowanych przepływów pracy. Umożliwia udostępnianie danych ze specjalistycznych silosów, udostępnianie ich do interdyscyplinarnej wspólnej analizy oraz dostosowanie do łańcucha dostaw i produkcji poprzez egzekwowanie wspólnych standardów i zasad integralności danych.

Wszystkie dane są przechowywane w centralnym repozytorium wyposażonym w szczegółowe mechanizmy dostępu do danych i odpowiednie środki bezpieczeństwa. To repozytorium stanowi punkt odniesienia do specyfikacji dla przedsiębiorstwa i jest powiązane i zintegrowane ze wszystkimi zaangażowanymi procesami. Opcenter RD&L przechwytuje i chroni integralność wszystkich danych.

Opcenter RD&L obejmuje faktyczny rozwój produktu oraz projektowanie specyfikacji i procesów produkcyjnych, z poszanowaniem wymagań jakościowych i zapewnieniem zgodności stosowanych procesów oraz projektów i receptur produktów – nie tylko z wymaganiami biznesowymi, ale także z przepisami i normami branżowymi.

Zintegrowany globalny system zarządzania specyfikacjami dystrybuuje dokładne i aktualne informacje bez czasochłonnego i podatnego na błędy ręcznego lub międzysystemowego przesyłania danych. Zwiększa wydajność, co skutkuje mniej złożonymi procesami badawczo-rozwojowymi i pomaga przyspieszać przejście z badań i rozwoju do produkcji.

 

Zintegrowana innowacja 

Opcenter RD&L zajmuje się rozwojem nowych produktów od samego początku, gdyż menadżerowie R&D zakładają nowe projekty. Elektroniczny notatnik zapewnia każdemu badaczowi swobodę przeprowadzania eksperymentów w najbardziej odpowiedni sposób. Przechwytuje i przechowuje obserwacje i komentarze bezpośrednio w ustrukturyzowany sposób lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, które można łatwo zintegrować metodą przeciągania i upuszczania. Elektroniczny notatnik oferuje pełną ścieżkę audytu i kontrolę dostępu do wszystkich danych przechwyconych i zdeponowanych w ramach konkretnego eksperymentu. Wiedza z poprzednich eksperymentów, zarówno udanych, jak i porzuconych, jest dostępna do ponownego wykorzystania w centralnym repozytorium danych, aby uniknąć powielania eksperymentów.

Opcenter RD&L zapewnia kompletną i skalowalną ofertę dla badań i rozwoju oraz umożliwia proste dostosowanie i synchronizację wyników prac badawczo-rozwojowych z systemem MES Opcenter Execution Process.

Opcenter RD&L realizuje rzeczywiste dostosowanie i integrację procesów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych obejmujących cały cykl życia – od początkowego projektu badawczo-rozwojowego do wytworzonego produktu komercyjnego.

Broszury Opcenter RD&L

  • Siemens SW Opcenter RD&L Brochure.pdf
    4.13 MB (pdf)
    pobierz