CMMS.jpg

Utrzymanie ruchu CMMS

Utrzymanie ruchu CMMS

COMOS Maintenance, Repair & Overhaul (COMOS MRO) jest rozbudowanym systemem wspierającym kompleksowo pracę Działów Utrzymania Ruchu CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) stanowiącym jednocześnie kluczowy element całej platformy programowej COMOS firmy Siemens stworzonej do kompleksowego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Więcej informacji>>

Dzięki wykorzystaniu modułu COMOS MRO wszystkie aspekty związane z zarządzaniem, planowaniem i organizacją eksploatacji oraz utrzymania ruchu, włączając w to dokumentację zakładu oraz zarządzenie magazynem części zamiennych, realizowane są ramach jednego systemu.

Korzyści:

  • poprawa efektywności i dokładności planowania w oparciu o aktualne dane na temat stanu i historii przeglądów urządzeń
  • ograniczenie do minimum liczby i czasu trwania przestojów
  • mechanizmy przypominające o nadchodzących pracach, pozwalają na zmniejszenie kosztów administracyjnych
  • optymalne planowanie pozwala na efektywniejsze zarządzanie magazynem części zamiennych
  • skuteczniejsza identyfikacja punktów krytycznych instalacji, pozwalająca na zmniejszenie awaryjności - podejście predykcyjne
  • kontrola i możliwości planowania kosztów związanych z naprawami i przeglądami urządzeń

COMOS MRO pozwala na identyfikację urządzeń według strategii utrzymania ruchu, przypisanie pakietów zadaniowych do danego typu urządzeń oraz szczegółowe zdefiniowanie procedur postępowania w przypadku awarii urządzenia na podstawie kodu awarii.

Integracja aplikacji COMOS z systemami ERP pozwala na efektywniejsze monitorowanie i kontrolowanie zasobów. Dzięki gromadzeniu danych o awariach i działaniach serwisowych w ramach jednej bazy danych możliwe jest precyzyjne oszacowanie pożądanych wskaźników oraz analizowanie dostępności i stanu instalacji.

Funkcjonalności i zastosowane technologie

Do planowania remontów, konserwacji czy przeglądów konieczne jest odpowiednie zarządzanie zdarzeniami związanymi z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego. COMOS umożliwia przegląd awarii i zdarzeń z możliwością filtrowania, nadawania i sprawdzania statusów, jak np. niewyznaczona osoba odpowiedzialna, brak ram czasowych, przeterminowane. Oczywiście bezpośrednio z zestawienia awarii/remontów, możemy przejść do odpowiedniej dokumentacji urządzeń podlegającym pracom utrzymaniowym, czy też posiadając odpowiednie uprawnienia edytować wpisy. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład okresowego przeglądu z możliwością zarządzania osobami odpowiedzialnymi, tolerancją na wykonanie zadania, czy kalkulacją daty następnego przeglądu.

Obraz2.png [410.81 KB]

Dzięki modułowi MRO możemy analizować aktualnie prowadzone/zaplanowane prace oraz dostępność zasobów ludzkich (o odpowiednich kompetencjach) i części zamiennych, w celu zaplanowania kolejnej interwencji.

Poniżej przykładowy zrzut z ekranu przedstawiający planowanie przeglądu na wykresie Gantta. Na wykresie tym widoczne są pojedyncze czynności wraz z relacjami, składające się na procedurę przeglądu urządzenia. Dodatkowo obok każdej czynności wyróżniona jest kompetencja potrzebna do zrealizowania zadania, np. uprawnienia elektryczne oraz nazwa przypisanego zasobu. COMOS umożliwia dwukierunkową wymianę danych z innymi systemami, w celu bardziej zaawansowanego planowania.

cmms_rys11.png [248.17 KB]

Wykorzystanie dokumentacji technicznej do planowania przeglądów/napraw w znaczący sposób przyczynia się do optymalizacji prac. COMOS umożliwia łączenie poszczególnych prac utrzymaniowych w tak zwane „tury utrzymaniowe”. Na schemacie technologicznym poniżej osoba planująca prace remontowe widzi nad urządzeniami, w postaci prostokątów, wymagane/planowane zadania utrzymaniowe z czasem wykonania. Dzięki schematycznej prezentacji prac w łatwy sposób można połączyć kilka paczek zadaniowych w jedną „turę utrzymaniową”.

cmms_rys12.png [390.34 KB]

Dla pracowników utrzymania ruchu idealnym rozwiązaniem jest również intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja COMOS Mobile Operation, dostępna na Androida oraz Windows 10. Oferuje ona specyficzne dla użytkownika wyświetlanie przypisanych zadań, możliwość dwukierunkowej wymiany danych między centralną bazą danych a urządzeniami mobilnymi. Dodatkowym atutem ułatwiającym pracę na zakładzie w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci jest inteligentna możliwość pracy offline, dając pełną funkcjonalność nawet bez połączenia online. Do szybkiego odnajdywania informacji o danym urządzeniu może posłużyć czytnik kodów QR lub tagów RFID, oczywiście możemy również skorzystać z prostej wyszukiwarki po nazwach obiektów. W celu lepszego opisywania awarii lub dokumentowania napraw możemy posłużyć się przypisywaniem do zgłoszenia - obrazów, filmów i nagrań dźwiękowych. Zgłoszenia te są przypisywane do obiektów w strukturze COMOS, aby ułatwić analizę usterki.

Inne zalety wykorzystania aplikacji:

  • Skuteczne wykonywanie pracy przez zespół utrzymania ruchu - również szybsze wykonywanie dokumentacji
  • Łatwe tworzenie raportów o błędach oraz automatyczne przekierowanie do centralnej bazy
  • Możliwość dostępu i modyfikacji do informacji oraz dokumentacji bezpośrednio w terenie
  • Aktualne dane zawsze pod ręką  

COMOS może też pełnić funkcję systemu do zarządzania magazynem części zamiennych lub pobierać niezbędne informacje na potrzeby planowania prac utrzymaniowych z tychże systemów. W COMOS prowadzona jest historia wydawania i przyjmowania części zamiennych z wyszczególnieniem zadań utrzymaniowych, dla których części zostały pobrane. Narzędzie pozwala na planowanie wysokości minimalnego zapasu, tworzenie rezerw na podstawie planowanego zużycia części zamiennych do zaplanowanych prac utrzymaniowych. W przypadku obniżenia stanów magazynowych możliwe jest automatyczne generowanie wiadomości i zleceń do systemów ERP z dokładnym opisem części, numerem zamówieniowym i preferowanym dostawcą, w celu uzupełnienia zapasu. Przykład ekranu magazynu części zamiennych poniżej.

cmms_rys19.png [303.08 KB]

 

Istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia, jakie części zapasowe są przypisane do obiektów oraz obiektów przypisanych do części.

 

cmms_rys20.png [88.34 KB]

Dodatkowo w każdym momencie, czy to na koniec zmiany, czy miesiąca, mamy możliwość tworzenia statystyk ze zdarzeń/awarii w dowolnej postaci. Możemy definiować własne szablony, poniżej przykład statystyk awarii według kodów błędów wygenerowanych w formie wykresu kołowego do Excela.

cmms_rys21.png [113.76 KB]

 

Wbudowane narzędzia dają możliwość wyświetlania listy planów utrzymaniowych wraz z datami wykonania oraz informacji o osobach odpowiedzialnych za ich wykonanie. Z poziomu listy istnieje możliwość wysłania powiadomienia przypominającego.

 

cmms_rys22.png [77.55 KB]

System posiada wbudowane narzędzie pozwalające na dowolne definiowanie przepływu pracy oraz zarządzaniem uprawnieniami samych użytkowników. Uprawnienia możemy nadawać do konkretnych projektów, węzłów, fragmentów instalacji, czy lokalizacji, a nawet do konkretnego typu urządzeń, czy paramentów. Uprawnienia mogą być przypisane całej grupie użytkowników lub pojedynczej jednostce.

cmms_rys23.png [231.57 KB]