mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

 

 

 

SERWIS GWARANCYJNY

 

ASKOM udziela Gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy przez złożenie w Umowie / Potwierdzeniu Zamówienia / Ofercie oświadczenia gwarancyjnego, określającego zobowiązania ASKOM oraz uprawnienia Klienta.
 

Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, ASKOM będzie przystępował do usuwania wad, które ujawniły się w okresie gwarancji z czasem reakcji zależnym od ich typu:
- wady limitujące - niezwłocznie, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym (NBD)
- wady nielimitujące - niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od zgłoszenia wady
 

Wady powinny być zgłaszane na dedykowany adres e-mail itsm@askom.pl i zawierać:
- bezwarunkowo numer SPRAWY
* stanowiącej tytuł do świadczenia serwisu gwarancyjnego
- możliwie szczegółowy opis wady
- wymagany stosownymi przepisami podpis korespondencji elektronicznej, tj. pełne imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej, pełną nazwę podmiotu/firmy (Zgłaszającego), jego siedzibę i pełny adres, pod którym podmiot prowadzi działalność gospodarczą, numer NIP, numer REGON, a w przypadku podmiotów wpisanych do KRS również numer KRS


ASKOM zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami obsługi zgłoszeń niezasadnych.

 

------------------------------------
* nr SPRAWY ASKOM znajduje się w Umowie / Potwierdzeniu Zamówienia / Protokołach Odbioru


 

 

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2022-09-21