mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

przemysłowe IT > Zarządzanie produkcją MOM

 

ASKOM jako certyfikowany SILVER CHANNEL PARTNER firmy SIEMENS Industry Software w zakresie Zarządzanie Produkcją (MOM) już od ponad 10 lat wdraża z sukcesami systemy zarządzania produkcją MES / MOM klasy Enterprise na bazie SIMATIC IT.

 

Siemens posiada obecnie najbardziej rozbudowana ofertę systemu MOM (Manufatcuring Operation Management) na rynku. W skład MOM wchodzą obecnie:

  • System zarządzania produkcją (MES) – SIMATIC IT Production Suite

  • System zarzadzania badaniami i rozwojem (R&D) – SIMATIC IT R&D Suite (w tym system LIMS – SIMATIC IT Unilab)

  • System analizy danych produkcyjnych (BI) – SIMATIC IT Intelligence Suite

  • System planowania produkcji (APS) – SIMATIC IT Preactor

  • Systemy wizualizacji (SCADA/HMI) – SIMATIC WinCC i WinCC Open Architecture, TIA Portal

  • System zapewnienia i kontroli jakości (IBS QMS)

SIMATIC IT jest w pełni zintegrowanym modularnym systemem MES zbudowanym zgodnie w wymogami przemysłowej normy ISA 95 i jako jeden z niewielu systemów MES na świecie, zapewnia realizację pełnej funkcjonalności zarządzania produkcją opisanej w tej normie. SIMATIC IT posiada gotowe, wbudowane w system i dostępne dla każdego moduły realizujące typowe funkcjonalności charakterystyczne dla systemów MES klasy Enterprise:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełne śledzenie procesu produkcji (tracking & tracing) obejmujące wszystkie materiały używane w procesie (surowce, półprodukty, wyroby, opakowania, materiały pomocnicze) z dokładnością do pojedynczych urządzeń i operatorów na produkcji z możliwością prezentacji pełnej genealogii materiałów w przód (od konkretnej jednostki surowca lub opakowania do wszystkich wyrobów, do których został użyty) i wstecz (od konkretnej jednostki wyrobu do wszystkich półproduktów, surowców i opakowań, z których został wytworzony).

 

Funkcjonalność ta pozwala m.in. na szczegółowe rejestrowanie i raportowanie (zarówno w formie papierowej jak i komunikatów przekazywanych do systemu nadrzędnego ERP / SAP) wszystkich rozchodów materiałowych na produkcji oraz zużycia surowców, komponentów i opakowań na każdej zmianie, na każdej maszynie i na każdym zleceniu produkcyjnym. Umożliwia to także przechowywanie pełnej „historii produkcji” każdego wyrobu i przygotowywanie paszportów (certyfikatów) wyrobu. To z kolei pozwala na bezbłędne zidentyfikowanie w przyszłości z jakich komponentów i w jakich warunkach (przy jakich parametrach procesu) konkretny wyrób był produkowany, a w przypadku potrzeby wycofania wadliwych wyrobów z rynku umożliwia również praktycznie natychmiastowe wskazanie innych wyrobów wyprodukowanych z udziałem tej samej wadliwej partii surowców lub na tej samej wadliwej maszynie.

Ciągła optymalizacja procesu produkcji na bazie wskaźników wydajności (KPI) wyliczanych na bieżąco na podstawie zarejestrowanych danych. Analiza wskaźników wydajności KPI w czasie rzeczywistym pozwala na bieżąco obserwować poziom zaawansowania procesów produkcyjnych. Dowolnie zdefiniowane przez użytkownika wskaźniki KPI (Key Performane Indicator) system rejestruje, oblicza i prezentuje (raportuje) na bieżąco, w trakcie trwania produkcji. Dzięki temu w każdym momencie czasu dostępna jest bieżąca informacja o przebiegu produkcji, która może być wizualizowana zarówno dla Operatorów jak i osób z nadzoru produkcji szczegółowo na każdym stanowisku, lub łącznie dla całej linii, obszaru czy wydziału. Inaczej niż w przypadku wyliczania KPI w systemach nadrzędnych ERP / SAP, w sytuacjach gdy określone wskaźniki osiągają wartości poniżej założonych (np. z powodu awarii maszyny) informacja ta jest dostępna natychmiast, a nie po fakcie jak w ERP (np. następnego dnia). Dzięki temu zarówno Operator jak i osoby odpowiedzialne za nadzór produkcji mają zazwyczaj jeszcze dość czasu na zastosowanie działań zaradczych (np. zwiększenie prędkości innych maszyn, uruchomienie dodatkowej maszyny lub dodatkowej zmiany) a w konsekwencji poprawę i osiągnięcie założonej wartości wskaźnika KPI do końca założonego czasu (zmiany czy doby).  

Bieżąca analiza wydajności i przyczyn przestojów maszyn stosowana do poszczególnych maszyn i/lub całych ciągów produkcyjnych oraz wyznaczanie na bieżąco wskaźników efektywności produkcji takich jak OEE z możliwością analiz porównawczych dla poszczególnych maszyn, linii, obszarów, wydziałów i całych zakładów produkcyjnych,

Zarządzanie wydajnością (OEE) i czasem przestojów (DTM) maszyn w czasie rzeczywistym pozwala w pełni automatycznie i na bieżąco rejestrować przyczyny przestojów i prędkości pracy maszyn, a na tej podstawie prezentować i analizować wielowymiarowo przyczyny spadku wydajności produkcji oraz powody przestojów i awarii maszyn (problematyka 5 WHYs w teorii Lean Manufacturing). System MES rejestruje parametry pracy wybranych maszyn, oblicza i prezentuje (raportuje) na bieżąco, w trakcie trwania produkcji poziom OEE, dzięki czemu w sytuacjach gdy wskaźnik zaczyna spadać osoby odpowiedzialne za nadzór produkcji mogą niemal natychmiast przystąpić do działań korygujących.

Pełne zarządzanie realizacją zleceń produkcyjnych

Ścisła integracja systemu MES z nadrzędnym systemem ERP takim jak SAP pozwala na pobieranie przez system MES na bieżąco listy zleceń produkcyjnych do realizacji, a następnie bieżące śledzenie zaawansowania ich wykonania w tracie całego procesu produkcyjnego. Możliwe jest również tworzenie zleceń produkcyjnych bezpośrednio w systemie MES np. w sytuacjach braku łączności z centralnym systemem ERP /SAP. Po zakończeniu procesu produkcji każdej partii, szarży i/lub całego zlecenia produkcyjnego system MES wysyła zwrotnie do SAP ERP wszelkie informacje wymagane do prawidłowego rozliczenia kosztów poszczególnych zleceń produkcyjnych. System MES może przekazywać informacje o zużyciu materiałów (surowce, komponenty, półprodukty i opakowania), czasie pracy, wydajności i przestojach poszczególnych maszyn (w tym zużycie mediów, narzędzi, itp.) oraz czasie pracy Operatorów maszyn i personelu pomocniczego (np. w celu prawidłowego wyliczenia premii). Wbudowany interfejs wymiany danych jest oparty na normie ISA-95 i obsługuje język B2MML (pliki XML) oraz bezpośrednią wymianę danych z systemem SAP (iDoc, tRFC i sRFC; interfejs jest certyfikowany przez firmę SAP).

 

Rejestracja dowolnych parametrów produkcyjnych pochodzących z systemów automatyki i/lub innych systemów komputerowych zainstalowanych na produkcji (Historian) oraz danych wprowadzanych ręcznie przez Operatorów.

 

SIMATIC IT stanowi element składowy rozwiązania TIA (Totally Integrated Automation) firmy Siemens, będącego unikalną kompletną ofertą w zakresie integracji produkcji , począwszy od sterowania PLC i wizualizacji procesu, aż do zarządzania produkcją w MES zintegrowanym z systemami biznesowymi np. SAP ERP.

 

Moduł do zbierania i archiwizowania danych pozwala na gromadzenie bardzo dużej liczby szybkozmiennych danych w skompresowanych plikach a następnie ich agregowanie (np. wyliczanie wartości średniej) w bazie danych SQL co pozwala na ich raportowanie i wielowymiarową analizę np. w systemie SIMATIC IT Intelligence Suite.

Kompleksowe zarządzanie jakością w procesie produkcyjnym zarówno bezpośrednio na linii produkcyjnej jak i w laboratorium.

System MES posiada kilka niezależnych modułów pozwalających na kompleksowe traktowanie problemu kontroli jakości zarówno w odniesieniu do produktu jak i samego procesu produkcji. MES posiada dedykowane moduły do rejestrowania wyników testów przeprowadzanych w krytycznych punktach kontrolnych na stanowiskach bezpośrednio przy linii produkcyjnej a także do statystycznej kontroli procesu. Kompleksowe zarządzanie jakością zapewnia wreszcie ścisła integracja z niezależnym, w pełni funkcjonalnym, systemem LIMS SIMATIC IT Unilab.

Zarządzanie magazynami produkcyjnymi i logistyką wewnętrzną

System MES może w pełni nadzorować wewnętrzną logistykę materiałową i stany magazynowe surowców, opakowań, półproduktów i innych komponentów na produkcji. Dzięki ścisłej integracji systemu MES z nadrzędnym systemem ERP takim jak SAP możliwe jest bieżące synchronizowanie stanów magazynowych i zużycia materiałów do produkcji pomiędzy tymi systemami. W systemie MES możliwa jest także bieżąca obsługa dostaw surowców i opakowań (śledzenie dostawców od bramy wjazdowej) oraz spedycja wyrobów gotowych i zwrotów (śledzenie odbiorców do bramy wyjazdowej).

 

Zarządzanie personelem, czasem pracy i zadaniami dla pracowników (task management)

System MES posiada dedykowany moduł do zarządzania personelem (pracownikami). MES pozwala na definiowanie pracowników, ich uprawnień i kwalifikacji (możliwości realizacji określonych zadań i dopuszczenia do wykonywania określonych prac na wybranych maszynach oraz nadzór uprawnień i szkoleń) oraz harmonogramu czasu pracy (przydział do brygad, praca zmianowa). Dzięki integracji z zakładowym systemem RCP system MES może rozliczać czas pracy pracowników na zleceniach produkcyjnych. Dodatkowo z pomocą systemu MES może zostać wdrożony moduł automatycznego zlecania zadań pracownikom (task management) wyposażonym w terminale mobilne, pozwalający na pełny nadzór i zarządzanie pracą personelu szczególnie w przypadku pracowników realizujących zadania na wielu maszynach lub w wielu obszarach produkcyjnych bez stałego przyporządkowania stanowiska pracy np. utrzymanie ruchu, kontrola jakości, itd.

 

Zarządzanie specyfikacjami materiałowymi (recepturami) w trakcie całego cyklu życia produktów. Dostęp do specyfikacji materiałowych (receptur) musi być zapewniony na każdym etapie produkcji. Receptury w różnych systemach dostępne są w różnej formie ale zawsze przy zachowaniu pełnej integralności. Siemens zapewnia ścisłą integrację z systemem PLM TeamCenter, skąd specyfikacje mogą być importowane i zarządzane w warstwie MES w module SIMATIC IT Interspec. Specyfikacje materiałowe (BoM) mogą być także pobierane do MES z innych systemów nadrzędnych jak SAP ERP. MES nadzoruje zgodność ze specyfikacją wszystkich materiałów pobieranych do produkcji (surowców, komponentów, półproduktów i opakowań). Dodatkowo dzięki integracji w ramach Siemens TIA SIMATIC IT udostępnia receptury uzupełnione o parametry procesowe dla systemu automatyki (SIMATIC Batch).

 

Raportowanie i analiza danych produkcyjnych (Manufacturing Intelligence)

SIMATIC IT zapewnia możliwość przygotowywania raportów zarówno ręcznie (ad-hoc na żądanie użytkownika) jak i w pełni automatycznie. Bieżące w pełni zautomatyzowane raportowanie przebiegu procesu produkcji i kontroli jakości może być oparte o wcześniej zdefiniowane harmonogramy czasowe (np. raporty zmianowe, dobowe, itp.) jak i o zdarzenia występujące na etapie produkcji (np. raporty awaryjne, końcowe raporty ze zleceń). System daje możliwość wykonywania wielowymiarowej szczegółowej analizy zgromadzonych danych dotyczących przebiegu procesu produkcji i kontroli jakości dla historycznych zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem systemu SIMATIC IT Intelligence Suite opartego na MS SQL Server Reporting Services.

 

Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie produkcji (Preactor)

Lista zleceń produkcyjnych do realizacji jest zazwyczaj importowana z nadrzędnego systemu ERP takiego jak SAP. Możliwe jest również ręczne zakładanie zleceń produkcyjnych bezpośrednio w MES. Współpracujący z MES system SIMATIC IT Preactor pozwala wyznaczać na bieżąco optymalny harmonogram produkcji w oparciu o rzeczywistą dostępność zasobów produkcyjnych takich jak maszyny, surowce oraz personel. Dzięki integracji z nadrzędnymi systemami magazynowymi Preactor uwzględnia wszystkie dostawy surowców i opakowań.

SIMATIC IT Production Suite jest modułowym systemem klasy Enterprise MES dedykowanym do bardzo szerokiej grupy odbiorców z bardzo wielu branż przemysłu. System ten jest elementem unikalnej architektury MOM wspieranej globalnie przez firmę Siemens i jej partnerów. Na bazie SIMATIC IT zrealizowane zostały z sukcesem wdrożenia do bardzo wielu różnorodnych branż przemysłowych. Rozpoczynając wdrożenie SIMATIC IT Klient wchodzi w świat praktycznie nieograniczonych możliwości rozwoju swojej produkcji na miarę XXI wieku.

Więcej szczegółów na witrynie www.siemens.com/mes. 

 

***

 

Preactor

 pobierz     Format: WMV (9,50 MB)

 

 

 

SIMATIC IT MES

pobierz     Format: PDF (800 KB)

 

SIEMENS - Manufacturing Operations Management

pobierz     Format: PDF (954 KB)

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2021-01-26