mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

przemysłowe IT > Utrzymanie ruchu CMMS

 

 

 

 

SIEMENS stworzył pod marką Comos rozbudowaną platformę oprogramowania do kompleksowego, zintegrowanego zarządzania danymi, dokumentacją i zasobami zakładu produkcyjnego, będącą fundamentem dla digitalizacji procesów produkcyjnych w ramach Przemysłu 4.0, obejmującą także system CMMS (Computerised Maintenance Management System), kompleksowo wspomagający pracę działów utrzymania ruchu Comos Maintenance, Repair & Overhaul (Comos MRO).

 

ASKOM jako jedyny certyfikowany partner SIEMENS Comos Industry Solutions (CIS) w Polsce oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS Comos zintegrowanego z platformą Opcenter MOM, w tym komputerowy system wspomagający utrzymanie ruchu CMMS Comos MRO.

 

 

Opis modułów COMOS

 

Gama mechanizmów oraz funkcjonalności dostępnych w ramach COMOS stanowi idealny fundament kompleksowego, zintegrowanego zarządzania danymi, dokumentacją i zasobami zakładu przemysłowego.

 

Jednolita struktura danych zintegrowanej platformy COMOS pozwala, niezależnie od reprezentowanej branży, na płynny przepływ informacji ważnych dla zakładu produkcyjnego. Dzięki możliwości gromadzenia danych z różnych branż  w ramach jednej relacyjnej bazy danych i wykorzystywaniu ich w ramach jednej aplikacji możliwe jest zachowanie najwyższej spójności danych, dostępnych przez cały cykl życia zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z utrzymaniem wielu dedykowanych aplikacji o charakterze „wyspowym”.

 

COMOS jako centralne repozytorium informacji zakładu, daje pewność, iż odpowiedni użytkownik uzyska właściwe informacje, we właściwym czasie. Wszelkie zmiany wprowadzone na instalacji, odnotowane w aplikacji, są natychmiast dostępne dla wszystkich branż i wydziałów. Szybki dostęp do aktualnych danych i dokumentacji przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności pracy oraz ograniczenie błędów spowodowanych brakiem informacji o bieżącymi stanie urządzeń.

 

Korzyści:

 • odwzorowanie całego cyklu życia zakładu w ramach jednej platformy

 • spójność, dostępność i transparentność danych

 • uproszczona współpraca oraz komunikacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi branżami i zespołami

 • standaryzacja w zakresie kodyfikacji urządzeń oraz dokumentacji

 • paszportyzacja urządzeń zarządzanie zmianą i rewizjami dokumentacji w całym cyklu życia zakładu produkcyjnego

 • intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

 • integracja z systemami trzecimi, dzięki otwartej architekturze rozwiązania

COMOS dzięki technologii warstw roboczych jest idealnym narzędziem do sprawdzania kilku scenariuszy planowanych inwestycji w bezpiecznym środowisku, umożliwiając kompleksowe testy proponowanego rozwiązania oraz analizę zmian, np. podczas modernizacji linii produkcyjnej.

 

Platforma COMOS bazuje na standardach interfejsu MS Windows, oznacza to, że jest prosta w obsłudze oraz wykorzystuje popularne funkcje, takie jak skróty, podręczne menu, mechanizm przeciągnij i upuść. COMOS Platform pozwala na przechowywanie oraz archiwizacje różnego typu plików, niezależnie od formatu, np. MS Office, PDF, DWG, TIFF.

 

Dzięki otwartej architekturze rozwiązania i licznym standardowym interfejsom do min. systemów ERP, DCS, MES, czy APS, aplikacja COMOS idealnie wkomponowuje się w potrzeby klienta bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z migracją obecnych systemów.

 

Główne moduły rozwiązania CMMS

 

COMOS PLATFORM

 

Moduł COMOS Platform umożliwia odwzorowanie zakładu produkcyjnego w postaci struktury zagnieżdżonej w drzewie, wprowadzanie urządzeń i elementów infrastruktury wraz z pełną parametryzacją i dokumentacją opisującą urządzenia i całą infrastrukturę. COMOS Platform posiada szereg narzędzi pozwalających na między innymi przeglądanie oraz zarządzanie dokumentacją, niezależnie od formatu plików, tworzenie dowolnych zestawień urządzeń oraz wymianę danych pomiędzy systemami poprzez interfejs MS Office, XML, czy Proteus.

 

Platforma COMOS pozwala na pełną klasyfikację i hierarchizację wyposażenia zakładu produkcyjnego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Posiada wbudowane biblioteki zawierające normy ISO, DIN, ANSI oraz systemy kodyfikacji, min. EN, KKS, RDS-PP. Dodatkowo, elastyczność systemu umożliwia adaptację do różnych norm oraz indywidualnych potrzeb klienta.

 

COMOS MRO

 

Dzięki wykorzystaniu modułu COMOS MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) wszystkie aspekty związane z zarządzaniem, planowaniem i organizacją eksploatacji oraz utrzymania ruchu, włączając w to dokumentację zakładu oraz zarządzenie magazynem części zamiennych, realizowane są ramach jednego systemu.

 

Korzyści:

 • poprawa efektywności i dokładności planowania w oparciu o aktualne dane na temat stanu i historii przeglądów urządzeń

 • ograniczenie do minimum przestojów

 • mechanizmy przypominające o nadchodzących pracach, pozwalają na zmniejszenie kosztów administracyjnych

 • optymalne planowanie pozwala na efektywniejsze zarządzanie magazynem części zamiennych

 • skuteczniejsza identyfikacja punktów krytycznych instalacji, pozwalająca na zmniejszenie awaryjności - podejście predykcyjne

 • kontrola i możliwości planowania kosztów związanych z naprawami i przeglądami urządzeń

COMOS MRO pozwala na identyfikację urządzeń według strategii utrzymania ruchu, przypisanie pakietów zadaniowych do danego typu urządzeń oraz szczegółowe zdefiniowanie procedur postępowania w przypadku awarii urządzenia na podstawie kodu awarii.

 

Integracja aplikacji COMOS z systemami ERP pozwala na efektywniejsze monitorowanie i kontrolowanie zasobów. Dzięki gromadzeniu danych o awariach i działaniach serwisowych w ramach jednej bazy danych możliwe jest precyzyjne oszacowanie pożądanych wskaźników oraz analizowanie dostępności i stanu instalacji.

 

COMOS Web Server

 

COMOS Web Server stanowi fundament dla COMOS WebView i przesyłu danych pomiędzy bazą danych COMOS a produktami COMOS Mobile. Umożliwia on użytkownikom COMOS dostęp do danych i dokumentów poprzez Internet na całym świecie. Technologia ta pozwala udostępniać treści COMOS szerszej grupie użytkowników, takich jak na przykład kierownicy, kontrolerzy i podwykonawcy.

 

Korzyści:

 • Niezależny od lokalizacji dostęp do danych i dokumentów COMOS

 • Łatwość użytkowania i konfiguracji

COMOS WebView

 

Przy pomocy COMOS WebView informacje dotyczące zakładu można przeglądać poza własną siecią firmową. Bazujące na serwerze WWW rozwiązanie zapewnia dostęp do wszystkich informacji za pośrednictwem sieci Internet. Pozwala ono użytkownikowi:

 • Przeglądać strukturę nawigacyjną oraz właściwości obiektu

 • Przeglądać aktualną dokumentację oraz pliki PDF historycznych wersji dokumentów

 • Wykonywać i przeglądać predefiniowane kwerendy

 • Poruszać się pomiędzy danymi i dokumentami

 • Wyszukiwać spośród obiektów i wersji

 • Dostęp offline do powyższych zasobów

COMOS Mobile Operations

 

COMOS Mobile Operations jest to aplikacja na urządzania mobilne, pomagająca w wykonywaniu następujących czynności: utrzymania ruchu, kontroli, zarządzania posiadanymi zasobami, redliningiem.

 

Aplikacja Mobile Operations oparta jest na COMOS Web, dzięki czemu posiada dostęp do tych samych zasobów.

 

Funkcjonalności i zastosowane technologie

 

Proponowane rozwiązanie to system wpisujący się w obserwowany trend digitalizacji zakładów produkcyjnych, zgodnie z ideą Industry 4.0. System pozwala na przeprowadzenie inwestycji od koncepcji przez wszystkie fazy inżynieringu, testy FAT/SAT, po eksploatację i utrzymanie ruchu. Koncepcja systemu polega na ujęciu, w ramach jednej aplikacji oraz współpracującej z nią centralnej bazy danych, wszystkich branż, dyscyplin zaangażowanych w cykl życia zakładu produkcyjnego.

 

Zaletą takiego podejścia jest minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem wyspowych rozwiązań informatycznych, przy zachowaniu najwyżej spójności danych, dzięki przechowywaniu informacji wielobranżowych w ramach jednej centralnej bazy danych.

 

Kluczem do zrealizowania wyżej wymienionej koncepcji jest zorientowanie obiektowe systemu. Każdy element infrastruktury, urządzenie, element wyposażenia, czy większa części instalacji zdefiniowana jest jako obiekt o unikalnej nazwie wynikającej z kodyfikacji technologicznej lub lokacyjnej, zagnieżdżonej w strukturze drzewa odwzorowującej instalację przemysłową. Każdy tak zdefiniowany obiekt posiada relacje pomiędzy innymi obiektami, tj. w przypadku zaworu na podstawie połączeń logicznych, reprezentowanych na przykład w postaci schematu P&ID, jesteśmy w stanie jednoznacznie określić: jakie medium, o jakich parametrach oraz z jakiego rurociągu wpływa do zaworu. W przypadku niespójności parametrów procesowych, czy mechanicznych pomiędzy zaworem a rurociągiem, aplikacja powiadomi użytkownika o występujących różnicach w postaci monitu, czy flagi przedstawiającej wartości w punkcie styku.

 

 

Powyższy przykład pokazuje wyższość systemu o podejściu bazodanowym nad rozwiązaniami czysto graficznymi, które poprzez brak informacji o relacjach pomiędzy urządzeniami nie są wstanie, w takim zakresie, wskazywać niespójności, które wykryte odpowiednio wcześnie, znacząco ograniczają całkowite koszty inwestycji, czy modernizacji instalacji.

 

Rozwiązanie posiada szereg wyspecjalizowanych narzędzi do tworzenia i edycji dokumentacji technicznej. Warto zaznaczyć, iż system ten w ramach jednej aplikacji, a nie kilku aplikacji wyspowych, pozwala w pełni tworzyć i modyfikować dokumentację techniczną z zachowaniem kontroli zmiany i historii rewizji. Jedna aplikacja oparta o centralną bazę danych jednoznacznie eliminuje zagadnienie przekazywania założeń pomiędzy branżami. Dla przykładu w momencie utworzenia pomiaru lub zmiany pomiaru na schemacie P&ID automatyk od razu widzi bieżący stan AKP i może kontynuować uwzględnianie zmian na schematach obwodach.

 

Zintegrowane podejście dotyczy również silnika graficznego aplikacji. Wszelkiego rodzaju dokumentacja może być tworzona bezpośrednio w systemie. W przypadku schematów niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest standaryzacji symboli graficznych urządzeń. Standardowa baza danych posiada bibliotekę kilku tysięcy urządzeń z odpowiednimi reprezentacjami graficznymi, zgodnie z normami EN ISO, DIN oraz ANSI.

 

Kolejnym kluczowym elementem jest parametryzacja urządzeń oraz możliwość szybkiej weryfikacji w postaci list/zestawień aktualnego stanu wyposażenia infrastruktury wytwórczej o zadanych parametrach. Każdy obiekt w systemie posiada dowolnie definiowany zestaw zakładek z atrybutami.

 

 

Niewątpliwie najważniejszym atrybutem każdego elementu wyposażenia jest nazwa zgodna z normą oznaczeń. Oprogramowanie COMOS umożliwia wprowadzenie jednoznacznego zdefiniowania normy oznaczeń obiektów w zależności od branży, klasy, czy typu urządzenia, poprzez tak zwaną maskę nazwy. System automatycznie weryfikuje poprawność oznaczeń obiektów wyposażenia, proponując nazwy zgodnie z przyjętym standardem oznaczeń. Poniższe rysunki przedstawiają przykład definiowania maski normy oznaczenia urządzenia typu pompa wirowa oraz monit systemu w przypadku wykrycia dublujących się oznaczeń urządzeń.

 

 

 

 

 

Tworzenie zestawień elementów wyposażenia wraz z odpowiadającymi im parametrami odbywa się na zasadzie Drag & Drop. Użytkownik przeciąga element wyposażenia podobnego typu lub klasy, co szukany, a następnie wskazuje zakres poszukiwań. Zakresem może być na przykład cały zakład, jednostka, czy dany wydział produkcyjny. Następnie użytkownik wybiera interesujące go parametry urządzeń, które pojawiają się wraz z wartościami w postaci kolumn. Takie zestawienie można filtrować i sortować podobnie jak w narzędziu MS Excel lub wydrukować, czy wyeksportować do systemów trzecich - jak np. pakiet MS Office.

 

 

W związku z podejściem wielobranżowym system umożliwia przechowywanie różnego rodzaju plików skojarzonych bezpośrednio z obiektem, którego dotyczą. Metoda kojarzenia dokumentacji z obiektem polega na znanej z systemów Windows metodzie przeciągnij i upuść. Poniższy rysunek obrazuje jeden ze sposobów kojarzenia dokumentacji technicznej z elementem wyposażenia.

 

 

Oczywiście, przechowywanie różnej dokumentacji w formie elektronicznej, w ramach jednego systemu, wymaga odpowiedniego zarządzania tymi zasobami. Aplikacja posiada standardowe mechanizmy pozwalające na strukturalne przeszukiwanie plików po atrybutach lub metadanych oraz, w zależności od typu pliku, przeszukiwanie pełnotekstowe.

 

Niewątpliwie niezbędną funkcjonalnością wymaganą od systemu do przechowywania, czy zarządzania dokumentacją jest standaryzacja, niejako wymuszająca na użytkownikach odpowiednie klasyfikowanie nowo tworzonej czy umieszczanej w systemie dokumentacji, a także definiowanie przepływu pracy związanej ze sprawdzaniem i akceptacją dokumentacji, czy plików przez odpowiednie osoby.

 

Często krytyczną sprawą dla zakładu produkcyjnego jest szybki dostęp do aktualnej wersji dokumentacji technicznej. System domyślnie wskazuje nam ostatnio zatwierdzoną wersję danego dokumentu, czy schematu. Wcześniejsze rewizje dokumentacji z informacją o datach i osobach wykonujących zmiany widoczna są we właściwościach dokumentu. Wcześniejsze wersje dokumentacji możemy przeglądać, śledząc historię wprowadzanych zmian poprzez porównywanie danego dokumentu do wersji wcześniejszej.

 

W zależności od typu dokumentacji, którą modyfikujemy, możemy odpowiednio wersjonować dokumentację. W przypadku schematów, w momencie naniesienia jakiejkolwiek zmiany w topologii urządzeń, COMOS automatycznie wyróżni edytowany fragment schematu i stworzy nową rewizję dokumentu, oczekującą na sprawdzenie zgodnie z przepływem pracy dla tego typu dokumentów. Z kolei w przypadku szeroko pojętej dokumentacji technicznej, jak specyfikacje urządzeń, listy materiałowe, czy paszporty urządzeń, COMOS automatycznie na wysokości wiersza wprowadzonej zmiany utworzy symboliczny znak „*”, oznaczający zmianę w dokumencie względem ostatnio zatwierdzonej wersji. W przypadku pozostałych wierszy posiadamy informacje w postaci numeru wersji, której zmiana dotyczy.

 

 

Powyższe przykłady prezentują pewne standardowe zachowania systemu w przypadku dokonania zmiany, czy utworzenia nowej wersji, rewizji dokumentu. Ważną funkcjonalnością systemu jest jego otwartość i łatwość konfiguracji przepływu pracy przez odpowiednio wyznaczonych użytkowników.

 

Przykład paczki zadaniowej z wyróżnionymi czynnościami przedstawiono na rysunku poniżej. Do każdej czynności możemy przypisać wymagane kompetencje, czas, zasoby, potrzebne narzędzia/części, a także skojarzyć z odpowiednią dokumentacją.

 

 

Korespondencja dotycząca prac wraz z protokołami odbioru, instrukcjami i zezwoleniem na pracę przechowywana jest bezpośrednio pod daną paczką zadaniową, pod danym wydarzeniem.

 

Do planowania remontów, konserwacji, czy przeglądów konieczne jest odpowiednie zarządzanie zdarzeniami związanymi z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego. COMOS umożliwia przegląd awarii i zdarzeń z możliwością filtrowania, nadawania i sprawdzania statusów, jak np. niewyznaczona osoba odpowiedzialna, brak ram czasowych, przeterminowane. Oczywiście bezpośrednio z zestawienia awarii/remontów, możemy przejść do odpowiedniej dokumentacji urządzeń podlegającym pracom utrzymaniowym, czy też posiadając odpowiednie uprawnienia edytować wpisy. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład okresowego przeglądu z możliwością zarządzania osobami odpowiedzialnymi, tolerancją na wykonanie zadania, czy kalkulacją daty następnego przeglądu.

 

 

Dzięki modułowi MRO możemy analizować aktualnie prowadzone/zaplanowane prace oraz dostępność zasobów ludzkich (o odpowiednich kompetencjach) i części zamiennych, w celu zaplanowania kolejnej interwencji.

 

Poniżej przykładowy zrzut z ekranu przedstawiający planowanie przeglądu na wykresie Gantta. Na wykresie tym widoczne są pojedyncze czynności wraz z relacjami, składające się na procedurę przeglądu urządzenia. Dodatkowo obok każdej czynności wyróżniona jest kompetencja potrzebna do zrealizowania zadania, np. uprawnienia elektryczne oraz nazwa przypisanego zasobu. COMOS umożliwia dwukierunkową wymianę danych z innymi systemami, w celu bardziej zaawansowanego planowania.

 

 

Wykorzystanie dokumentacji technicznej do planowania przeglądów/napraw w znaczący sposób przyczynia się do optymalizacji prac. COMOS umożliwia łączenie poszczególnych prac utrzymaniowych w tak zwane „tury utrzymaniowe”. Na schemacie technologicznym poniżej osoba planująca prace remontowe widzi nad urządzeniami, w postaci prostokątów, wymagane/planowane zadania utrzymaniowe z czasem wykonania. Dzięki schematycznej prezentacji prac w łatwy sposób można połączyć kilka paczek zadaniowych w jedną „turę utrzymaniową”.

 

 

Dla pracowników utrzymania ruchu idealnym rozwiązaniem jest również intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja COMOS Mobile Operation, dostępna na Androida oraz Windows 10. Oferuje ona specyficzne dla użytkownika wyświetlanie przypisanych zadań, możliwość dwukierunkowej wymiany danych między centralną bazą danych a urządzeniami mobilnymi. Dodatkowym atutem ułatwiającym pracę na zakładzie w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci jest inteligentna możliwość pracy offline, dając pełną funkcjonalność nawet bez połączenia online. Do szybkiego odnajdywania informacji o danym urządzeniu może posłużyć czytnik kodów QR lub tagów RFID, oczywiście możemy również skorzystać z prostej wyszukiwarki po nazwach obiektów. W celu lepszego opisywania awarii lub dokumentowania napraw możemy posłużyć się przypisywaniem do zgłoszenia - obrazów, filmów i nagrań dźwiękowych. Zgłoszenia te są przypisywane do obiektów w strukturze COMOS, aby ułatwić analizę usterki.

 

Inne zalety wykorzystania aplikacji:

 • Skuteczne wykonywanie pracy przez zespół utrzymania ruchu - również szybsze wykonywanie dokumentacji

 • Łatwe tworzenie raportów o błędach oraz automatyczne przekierowanie do centralnej bazy

 • Możliwość dostępu i modyfikacji do informacji oraz dokumentacji bezpośrednio w terenie

 • Aktualne dane zawsze pod ręką  

Główne okno wyboru funkcji:

 

 

Grupowe wykonywanie zadań w ramach paczki zadaniowej:

 

 

Paczka zadaniowa z przypisanymi obiektami ze struktury COMOS:

 

 

Zgłaszanie nowego zdarzenia/eventu, np. awaria pompy:

 

 

Dodawanie znaczników do eventów: zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych itp.:

 

 

Wyszukiwarka obiektów:

 

 

COMOS może też pełnić funkcję systemu do zarządzania magazynem części zamiennych lub pobierać niezbędne informacje na potrzeby planowania prac utrzymaniowych z tychże systemów. W COMOS prowadzona jest historia wydawania i przyjmowania części zamiennych z wyszczególnieniem zadań utrzymaniowych, dla których części zostały pobrane. Narzędzie pozwala na planowanie wysokości minimalnego zapasu, tworzenie rezerw na podstawie planowanego zużycia części zamiennych do zaplanowanych prac utrzymaniowych. W przypadku obniżenia stanów magazynowych możliwe jest automatyczne generowanie wiadomości i zleceń do systemów ERP z dokładnym opisem części, numerem zamówieniowym i preferowanym dostawcą, w celu uzupełnienia zapasu. Przykład ekranu magazynu części zamiennych poniżej.

 

 

Istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia, jakie części zapasowe są przypisane do obiektów oraz obiektów przypisanych do części.

 

 

Dodatkowo w każdym momencie, czy to na koniec zmiany, czy miesiąca, mamy możliwość tworzenia statystyk ze zdarzeń/awarii w dowolnej postaci. Możemy definiować własne szablony, poniżej przykład statystyk awarii według kodów błędów wygenerowanych w formie wykresu kołowego do Excela.

 

 

Wbudowane narzędzia dają możliwość wyświetlania listy planów utrzymaniowych wraz z datami wykonania oraz informacji o osobach odpowiedzialnych za ich wykonanie. Z poziomu listy istnieje możliwość wysłania powiadomienia przypominającego.

 

 

System posiada wbudowane narzędzie pozwalające na dowolne definiowanie przepływu pracy oraz zarządzaniem uprawnieniami samych użytkowników. Uprawnienia możemy nadawać do konkretnych projektów, węzłów, fragmentów instalacji, czy lokalizacji, a nawet do konkretnego typu urządzeń, czy paramentów. Uprawnienia mogą być przypisane całej grupie użytkowników lub pojedynczej jednostce.

 

 

Otwartość, ilość standardowych konektorów i wspieranie standardów wymiany danych to mierzalne cechy dojrzałości systemu IT. Niewątpliwą zaletą proponowanego rozwiązania jest standaryzacja w zakresie konektorów do innych systemów i wsparcie dla popularnych standardów wymiany danych. Lista standardowych konektorów platformy jest długa. Począwszy od zupełnie podstawowych, jak konektory do pakietu MS Office, Adobe PDF, przez bardziej zaawansowane, jak konektory do systemów klasy ERP, na przykład SAP, czy konektory do programów CAD 3D, po zaawansowane konektory do systemów sterowania, na przykład PCS7. COMOS obsługuje standard wymiany danych poprzez pliki XML oraz jest klientem OPC.

 

COMOS Web daje możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych jako cyfrowego asystenta, szczególnie dla pracowników utrzymania ruchu. System wyświetla informacje specyficzne dla użytkownika z przypisanymi obszarami roboczymi. Umożliwia użytkownikowi dostęp do danych i dokumentacji znajdującej się w posiadanych zasobach. Dzięki temu mamy wgląd do aktualnej dokumentacji instalacji, którą możemy w każdej chwili edytować.

 

COMOS Web wyposażony jest również w redlining oraz możliwość tworzenia w pełni edytowalnych dashboardów, które można dostosować do własnych potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2021-06-12