mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

przemysłowe IT > Monitoring produktywności OEE

 

Monitoring efektywności produkcji

 

 

Zadaniem systemów wspomagających zarządzanie produkcją (MES) jest m.in. zapewnienie służbom odpowiedzialnym za operacyjne zarządzanie produkcją i utrzymanie ruchu aktualnej i wiarygodnej informacji o stopniu wykorzystania parku maszynowego oraz czasie trwania i przyczynach przestojów.

 

Doświadczenia firmy ASKOM ze zrealizowanych w ciągu ostatnich lat wdrożeń systemów klasy MES pozwoliły na stworzenie na bazie własnego systemu SCADA Asix dodatkowego gotowego rozwiązania do monitorowania produktywności, które charakteryzuje się unikalnymi możliwościami. Asix OEE to propozycja ASKOM w zakresie monitoringu efektywności poszczególnych maszyn, gniazd i linii produkcyjnych, a także całych zakładów. Ocena efektywności maszyn, liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów oraz strat to klucz do poprawy produktywności i konkurencyjności. Asix OEE pomaga zlokalizować i ocenić „wąskie gardła” oraz zidentyfikować główne przyczyny przestojów i wytwarzania braków, a przecież od tego zaczyna się dopiero cały proces ulepszania produkcji, będący elementem ciągłego doskonalenia (Continues Improvement). System Asix OEE dzięki temu, że jest gotowym rozwiązaniem „pudełkowym” („out of the box”), może być sprawnie wdrożony i bardzo szybko może przynieść wymierne korzyści.

 

Funkcjonalność Asix OEE

 

Na standardową funkcjonalność systemu Asix OEE składają się:

 • Monitorowanie i analiza rzeczywistego czasu pracy maszyn i urządzeń

 • Identyfikacja zatrzymań oraz mikro-przestojów

 • Powiadamianie o przestojach za pomocą systemu alarmów, poczty e-mail i wiadomości SMS

 • Automatyczne oraz ręczne określanie przyczyn zatrzymań i odrzutów (odpadów produkcyjnych)

 • Wyliczanie na bieżąco wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) dla pojedynczych maszyn, linii oraz obszarów produkcyjnych

 • Automatyczne oraz ręczne wprowadzanie danych produkcyjnych

 • Wymiana danych z systemami nadrzędnymi klasy ERP, APS oraz CMMS

 • Wspomaganie harmonogramowania zleceń produkcyjnych

 • Wsparcie dla procedur kontroli jakości

 

Korzyści

 

Wdrożenie systemu Asix OEE oraz bieżąca analiza wskaźników KPI dla produkcji i utrzymania ruchu pozwala uzyskać wiele korzyści takich jak:

 • Poprawa wydajności zasobów produkcyjnych (maszyn i ludzi)

 • Redukcja liczby i czasu trwania przestojów maszyn

 • Harmonogramowanie produkcji dla zminimalizowania czasów przezbrojeń

 • Zbieranie wiarygodnych danych do analizy przyczyn przestojów

 • Wsparcie dla planowania remontów i obsługi okresowej

 • Minimalizacja liczby, czasu i kosztów obsługi awarii

 • Identyfikacja przyczyn strat produkcyjnych

 

Wskaźniki wydajności KPI

 

W Asix OEE zaimplementowany został gotowy zestaw wyliczanych na bieżąco kluczowych wskaźników KPI, stanowiących mierniki stopnia wykorzystania urządzeń produkcyjnych:

 • Dostępność parku maszynowego

 • Wydajność poszczególnych maszyn, gniazd i linii

 • Jakość produkowanych wyrobów

 • OEE (Overall Equipment Effeciveness) - całkowita efektywność maszyn, będąca iloczynem Dostępności, Wydajności i Jakości

 • OE czyli iloczyn Dostępności i Wydajności maszyn (bez Jakości)

 • MTTR (Mean Time To Repair) średni czas naprawy

 • MTTF (Mean Time To Failures) średni czas bezawaryjnej pracy

 • MTBF (Mean Time Between Failures) średni czas pomiędzy awariami

 • Bieżąca ilość wytworzonych produktów

 • Bieżąca ilość odpadów produkcyjnych

Wartość każdego wskaźnika może być wyliczona i analizowana w wybranym kontekście Czasu (zmiany produkcyjnej, dni, tygodni, miesięcy, lat), Urządzeń (maszyn, typów maszyn, linii, obszarów produkcyjnych), Produktów (wg symbolu, grup produktów) i Obsługi (operatorów, brygad, zmian produkcyjnych).
 

Użytkownicy systemu Asix OEE otrzymują przyjazny interfejs - czytelną prezentację pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci:

 • wizytówek KPI - przedstawiających aktualne wartości wskaźników w postaci graficznej

 • mierników - graficzną prezentację aktualnych i zarejestrowanych wartości pomiarów oraz wskaźników KPI w postaci mierników promieniowych, półpierścieniowych, pierścieniowych, liniowych, termometru (słupka), paska postępu oraz wykresu punktowego. Mogą się one odnosić do przedziałów czasu takich jak: ostania godzina, zmiana produkcyjna, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok

 • wykresów Gantt’a - ilustrujących pracę, zatrzymania, mikro-przestoje i wyłączenia maszyn

 • wykresów czasowych - prezentujących pomiary i wskaźniki KPI w funkcji czasu (rok, miesiąc, tydzień, dzień, zmiana produkcyjna), w postaci wykresów słupkowych, liniowych oraz warstwowych

 • wykresów kategorii - prezentujących pomiary i wskaźniki KPI względem wybranej kategorii (np. linii, obszaru produkcyjnego, rodzaju maszyny, operatora, produktu, …). Do grupy tej należą wykresy: słupkowe, kołowe oraz lejkowe
   

Raporty

 

W systemie Asix dostępne jest wygodne narzędzie do projektowania i generowania raportów w oparciu o technologię MS SQL Server Reporting Services. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to możliwość swobodnego konstruowania raportów, ich modyfikowania, przeglądania i wykonywania.

 

Asix OEE zawiera predefiniowany zestaw raportów dokumentujących pracę maszyn oraz wskaźniki efektywności produkcji:

 • Raporty dostępności maszyn OE

 • Raporty „Pareto” przyczyn zatrzymań

 • Raporty „Pareto” przyczyn odrzutów

 • Raporty strażnika celu produkcji dla maszyny w ramach zmiany

 • Raporty wskaźników efektywności produkcji OEE

 

 

Oczywiście użytkownik systemu Asix OEE nie jest ograniczony do generowania wyłącznie wcześniej zaprojektowanych raportów, ale ma pełne możliwości tworzenia nowych raportów w zależności od swoich potrzeb. Moduł AsRaport daje możliwość tworzenia raportów dostarczających szczegółową analizę monitorowanych danych energetycznych i pozwalających optymalizować parametry procesów produkcyjnych. Raporty mogą być generowane automatycznie w oparciu o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym użytkownik może określić najdogodniejszy dla niego format publikacji wyników (PDF, DOC, XLS, HTML). Jeżeli zachodzi taka konieczność, raport może być autoryzowany przez użytkownika poziomu nadzoru przed oficjalnym opublikowaniem dla ogółu użytkowników. W kontekście ochrony informacji istotne jest też to, że można kontrolować uprawnienia użytkownika w dostępie do poszczególnych rodzajów raportów.

 

 

 

 

 

 

 

***


 

Asix OEE - ulotka

pobierz     Format: PDF (1,71 MB)

 

 

 

 

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2021-06-09