2.2 Operatory

 

Operatory określają operacje, które należy wykonać na elementach wyrażeń. Kolejność wykonania operacji zależy od priorytetów operatorów i kolejności ich użycia (w przypadku operatorów o identycznym priorytecie). Można sterować kolejnością użycia operatorów przy pomocy nawiasów okrągłych ( i ). Poniższe rozdziały opisują operatory działań w kolejności malejących priorytetów:

 

 

 ~      !       - (unarny)

 

Operatory negacji bitowej, negacji logicznej i zmiany znaków.

Przykłady:

                ~0x000f  = 0xfff0

                !(1==0) = false


 *      /       %

 

Operatory mnożenia, dzielenia i dzielenia modulo. Operacja dzielenia na liczbach całkowitych zwraca w wyniku liczbę całkowitą.

Przykłady

                17/5 = 3

                17%5 = 2


 +     -

 

Operatory dodawania i odejmowania. Operator dodawania w przypadku argumentów tekstowych wykonuje operacje łączenia tekstów.

Przykłady:

                5 + 9 = 14

                ”5” + 9 = ”59”


 <<     >>

 

Operatory przesunięć bitowych w lewo i prawo.

Przykłady:

                0x10 <<2 = 0x1000


 < <= > >=

 

Operatory porównania mniejsze, mniejsze lub równe, większe, większe lub równe.

 ==      !=

 

Operatory porównania równe, różne. Operatory mogą być używane do porównywania tekstów.


 &

 

Operator iloczynu bitowego.

Przykłady:

                0xf0 & 0x11 = 0x10


 ^

 

Operator alternatywy wykluczającej (xor).

Przykłady:

                0xf0 ^ 0x11 = 0xe1 

 |

 

Operator sumy bitowej.

Przykłady:

                0xf0 & | 0x11 = 0xf1


 &&

 

Operator iloczynu logicznego.

Przykłady:

                1==0 && 2==2 = false


 ||

 

Operator sumy logicznej.

Przykłady:

                1==0 || 2==2 = true


 ?:

 

Operator wyrażenia logicznego postaci warunek?wyrażenie_gdy_prawda:wyrażenia_gdy_fałsz. W zależności od wyniku sprawdzenia warunku wyliczane jest jedno z dwóch podwyrażeń.

Przykład

                1==0 ? ”tak” : ”nie” = ”nie”