5.3       Zamykanie okien i diagramów

 

Okna mogą być zamykane na kilka sposobów. Są to:

a.       Zamknięcie okna przez użytkownika standardowymi metodami systemowymi, typu przycisk zamknięcia na ramce okna.

b.      Automatyczne zamknięcie ze względu na otwarcie diagramu akcją OpenDiagram  w trybie $Temp.

c.       Użycie trybu wymiany innego niż $None w akcjach OpenDiagram i OpenWindow.

d.      Użycie akcji CloseWindow.

 

Przykład 1.

OpenWindow(okno1,info,machine,”mid=8”,false,$CursorLocation,$CursorLocation,$Closable)

 

Akcja wykonuje otwarcie okna okno1, a następnie zamyka wszystkie okna bez blokady zamknięcia, które znajdują się na ekranie, na którym okno zostało otwarte (w tym przypadku ekran kursora myszki). Można użyć też stałej $ExceptCurrent. Działanie jest podobne, ale nie zostanie zamknięte okno, z którego akcję wykonano.

Okna zablokowne to te, które mają ustawioną właściwość Zezwolenie na zamykanie na Nie.

 

Przykład 2.

 

                CloseWindow(null,false)

 

Akcja zamyka okno w kontekście którego została wykonana (okno bieżące).

 

Przykład 3.

 

                CloseWindow(”ST*”,true,-1)

Akcja zamyka wszystkie okna o nazwie zaczynającej się od ST na wszystkich monitorach. Można też zamykać okna tylko na wskazanym monitorze lub monitorze kursora myszki (ostatni parametr równy 0).