10.6       Wyłącznik

 

W tym przykładzie pokazana zostanie konfiguracja obiektu Przycisk w sposób, w którym  jego działanie jest zgodne z działaniem obiektu Wyłącznik systemu Asix w wersji klasycznej. Przycisk pozostaje w stanie wyciśniętym, a jego opis określa aktualny tryb pracy urządzenia (zatrzymane/uruchomione). W momencie wykonania sterowania przycisk pozostaje wciśnięty do momentu zatwierdzenia operacji. Jednocześnie opis przycisku zmienia się i pokazuje jaka operacja zostanie wykonana (uruchom/zatrzymaj).

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

MStatus

 

Zmienna sterowana

#Control

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Nie

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

=HasWaitingControl()

 

Wartość wyłączenia

1

 

Kolor włączenia

LightGreen

 

Tekst wyłączenia

Uruchomiony

 

Tekst włączenia

Zatrzymaj

Właściwości stanowe, stan 1

 

Warunek stanu

=Variable()&1

 

Wartość wyłączenia

2

 

Tekst wyłączenia

Zatrzymany

 

Tekst włączenia

Uruchom

 

Obiekt używa dwóch zmiennych. Zmienna główna służy do określenia stanu urządzenia. W zależności od jej wartości zmieniają się opisy przycisku i wartość komendy sterującej. Wykorzystany został mechanizm stanów obiektu.  Zmienna sterująca o nazwie powstałej z połączenia nazwy zmiennej głównej i sufiksu Control służy do wysyłania komend sterujących (2 oznacza komendę uruchomienia, a 1 zatrzymania urządzenia).

W powyższym schemacie działania istotne jest użycie wyrażenia HasWaitingControl we właściwości Włączony. W momencie wciśnięcia przycisku obiekt wchodzi w stan posiadania ważnej wartości sterującej. Pozostanie w tym stanie aż do momentu wykonania sterowania (akcją SendControls) lub jego anulowania. W tym czasie wartość wyrażenia jest równa true i powoduje utrzymanie przycisku w stanie wciśniętym. Stan ważnej wartości jest dodatkowo sygnalizowany przez kolor podany we właściwości Kolor włączenia.