12.2 Użycie suwaka do sterowania wartością zadaną z podglądem nowej nastawy

 

Kolejny przykład pokazuje, jak połączyć na jednym obiekcie klasy Słupek prezentację wartości pomiaru oraz jego wartości zadanej wraz z możliwością  zmiany nastawy. Jednocześnie w trakcie zmieniania wartości zadanej (przeciągania suwaka) będzie pokazywana jej wartość w postaci tekstowej na osobnym obiekcie klasy Tekst.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

#Set

 

Zmienna podglądowa

#View

 

Wartość minimalna sterowania

=Attribute("#Set",SteeringRangeFrom)

 

Wartość maksymalna sterowania

=Attribute("#Set",SteeringRangeTo)

 

Styl wskaźnika

=IsMouseOver()?Holder:Triangles

 

Użyj limitów

Tak

 

Wartość słupka

#

 

Wartość wskaźnika

#Set

 

Wartość minimalna

@DisplayRangeFrom

 

Wartość maksymalna

@DisplayRangeTo

 

Wartość LL

@LimitLoLo

 

Wartość L

@LimitLo

 

Wartość H

@LimitHi

 

Wartość HH

@LimitHiHi

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

 

Wysokość słupka będzie zależała od wartości zmiennej Level, a położenie suwaka(wskaźnika) od zmiennej LevelSet podanej w notacji sufiksowej. Do określenia położenia suwaka potrzebne jest podanie zakresu zmienności jego wartości we właściwościach Wartość minimalna sterowania i Wartość maksymalna sterowania. Użyte wyrażenia odwołują się do atrybutów zmiennej LevelSet zapisanych w bazie definicji zmiennych. Wysokość słupka zależy od zakresu podanego we właściwościach Wartość minimalna i Wartość maksymalna. W naszym przykładzie zakres ten określony jest przez atrybuty zakresu wyświetlania zmiennej głównej. Zakres zmienności słupka i suwaka nie muszą być zgodne, np. wielkość słupka może zależeć od wartości bezwzględnej, a wartość zadana (położenie suwaka) może być podawana procentowo.

Ustawienia właściwości Użyj limitów, Wartość LL, Wartość L, Wartość H i Wartość HH powoduje, że słupek będzie zmieniał kolor w zależności od przekroczenia poszczególnych limitów ostrzeżeń. Wartości limitów pobierana są z atrybutów zmiennej głównej Level.

Użycie we właściwości  Styl wskaźnika wyrażenia warunkowego IsMouseOver()?Holder:Triangles powoduje, że w stanie normalnym położenie suwaka wyświetlane jest w postaci dwóch trójkątów na tle paska słupka, natomiast po najechaniu kursorem myszki na obiekt, suwak zmienia kształt sygnalizując gotowość do wykonania nowej nastawy.

Definicja właściwości Zmienna podglądowa #View powoduje, że w trakcie przeciągania suwaka, wartość nastawy odpowiadającej jego chwilowej pozycji będzie ustawiana w zmiennej LevelView. Zmienna taka powinna być zdefiniowana w kanale wirtualnym, a jej wartość może być wyświetlana np. obiektem klasy Tekst.

 

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

SliderView

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Widoczny

=Variable()>-1e200

 

Tekst

#

 

Jeżeli suwak nie jest w trakcie przeciągania, to zmienna podglądowa suwaka jest ustawiana na minimalną wartość typu Double. Wykorzystane jest to w definicji właściwości Widoczny obiektu Tekst. Obiekt jest widoczny na diagramie tylko wtedy, gdy suwak jest trakcie operacji wyboru nowej pozycji.