11.1       Sterowanie wartością liczbową wprowadzaną przez użytkownika

 

W tym trybie działania istotne jest, aby w wyraźny sposób rozróżnić poszczególne stany obiektu: stan pokazywania aktualnej wartości, stan wprowadzania nowej wartości i stan oczekiwania na wykonanie sterowania.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

Level

 

Zmienna sterowana

#

 

Wartość minimalna sterowania

@SteeringRangeFrom

 

Wartość maksymalna sterowania

@SteeringRangeTo

 

Tryb selekcji stanów

Nie

 

Edycja przy selekcji

Nie

 

Początkowa wartość edycji

Pusta

 

Sterowanie natychmiastowe

Nie

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

Black

 

Kolor edycji

Blue

Właściwości stanowe, stan 1

 

Warunek stanu

=VarIsNotGood()

 

Tekst

=Variable() + ”?”

 

Kolor

Crimson

Właściwości stanowe, stan 2

 

Warunek stanu

=HasWaitingControl()

 

Kolor

Cyan

 

Styl czcionki

Kursywa

 

Właściwość Aktywny ustawiona na Tak włącza funkcje sterujące obiektu. Nazwa zmiennej sterowanej i głównej są identyczne. Określone są też limity wartości sterującej – limity pobierane są z odpowiednich atrybutów zmiennej głównej obiektu. Właściwość Tryb selekcji równa Nie oznacza, że nowa wartość będzie wprowadzana bezpośrednio przez użytkownika. Właściwość Edycja przy selekcji określa sposób rozpoczęcia edycji wartości nastawy. W przypadku Nie, po wybraniu obiektu trzeba przycisnąć klawisz Enter lub podwójnie kliknąć myszką. Dla wartości Tak edycja rozpocznie się natychmiast po wybraniu obiektu. Właściwość  Początkowa wartość edycji określa tekst wyświetlany w obiekcie po rozpoczęciu edycji. Może to być tekst pusty, tekst ostatnio wprowadzony lub bieżący tekst wyświetlany.

Właściwość Sterowanie natychmiastowe ustawione na Nie oznacza, że po zakończeniu edycji (przyciskiem Enter), nowa wartość nastawy zostanie wysłana dopiero w momencie wykonania akcji sterującej SendControls. Wartość Tak oznaczałaby wysłanie natychmiast po zakończeniu edycji.

Właściwości stanu podstawowego określają kolor używany do wyświetlania wartości zmiennej w stanie normalnym oraz kolor używany w trakcie edycji nowej nastawy przez użytkownika.

Grupa właściwości numer 1 opisuje sposób wyświetlania tekstu, gdy status wartości zmiennej głównej jest niepoprawny. Zmieniony jest kolor tekstu oraz dodawany znak '?' po wartości zmiennej. Stan ten nie jest tutaj niezbędny, służy tylko  do ilustracji parametryzacji sterowania w obiekcie wielostanowym.

Stan numer 2 określa sposób wyświetlenia nowej nastawy po tym jak użytkownik zakończył edycję, a zlecenie wykonania operacji (akcja SendControls) nie zostało jeszcze wykonane. Zmieniany jest kolor i styl czcionki. Stan kontrolujący oczekiwanie na wysłanie wartości z reguły umieszczany jest na końcu listy stanów, w ten sposób jego ustawienia mają pierwszeństwo. Odwrócenie kolejności w naszym przykładzie powodowałoby, że pomimo oczekiwania na sterowanie mógłby być użyty kolor tekstu zdefiniowany w grupie kontrolującej status zmiennej.