6.3       Sterowanie przy pomocy akcji operatorskiej SetVariable

 

W przypadku stosowania metod wysyłania nastaw nieopartych na wbudowanych mechanizmach obiektów konieczne jest użycie akcji operatorskiej SetVariable. Funkcja występuje w dwóch wariantach.

                SetVariable(Alfa,1)

Ten wariant ustawia zmienną Alfa bezpośrednio na wartość 1.

                SetVariable(Alfa,1,0xf)

Ten wariant ustawia wykonuje modyfikacje bitów zmiennej Alfa. Cztery najmłodsze bity są ustawiane na wartość 0001. Należy pamiętać o tym, że sterowania bitowe są mocno nieefektywne pod względem czasu wykonania i obciążenia łącza.

Chociaż bezpośrednie podanie nazwy zmiennej jest poprawne, to należy się starać o ile jest to możliwe stosować konwencję kontekstową.

                SetVariable(””,1)

                SetVariable(”#”,1)

                SetVariable(”#Set”,1)

W kolejnych przykładach użyto: nazwy zmiennej sterowanej obiektu, nazwy zmiennej głównej obiektu, nazwy złożonej z nazwy zmiennej głównej i sufiksu Set. Warto zdefiniować zmienną główną także dla obiektów, które służą tylko do sterowania i użyć jej w akcji SetVariable.