15.1.2  Sterowanie poprzez zmienną wirtualną

 

Alternatywnie do bezpośredniego ustawiania wartości właściwości wykresu można też sterować zakresem czasu za pośrednictwem zmiennych typu DateTime. Pozwala to na pełną automatyzację pracy.

Właściwości podstawowe

 

Ręczny czas bazowy

=Variable(TimeMax)

 

Zakres czasu [min]

10

 

Tryb odświeżania

Ręczny

 

W powyższym przypadku czas bazowy (koniec zakresu) wynika z wartości zmiennej TimeMax. Zmienna powinna mieć wartość typy DateTime. Ewentualnie należy wykonać odpowiednią konwersję, np. używając funkcję ToDateTime. Każdorazowa zmiana wartości zmiennej TimeMax automatycznie powoduje odpowiednią zmianę zakresu wykresu.

Nową wartość zmiennej TimeMax można ustawiać skryptem, pobierać bezpośrednio ze sterownika (przy odpowiednich konwersjach) lub wprowadzać przy pomocy obiektu Tekst.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Główna zmienna

TimeMax

 

Zmienna sterowana

#

 

Początkowa wartość edycji

Bieżąca

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Jeżeli typ zmiennej TimeMax został określony jako DateTime, to nową wartość należy podać w sposób zgodny z jakimkolwiek systemowym formatem tekstowym daty i czasu. Po zweryfikowaniu poprawności formy nowej wartości, zostanie ona przeliczona na typ DateTime i zapisana w zmiennej TimeMax, wpływając w ten sposób na zakres czasu wyświetlanego na wykresie.