10.1.1       Przycisk jednopozycyjny wykonujący akcję operatorską

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ kursora

Hand

 

Typ przycisku

Przycisk prostokątny 3d

 

Płaski

=!IsMouseOver()

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Skrót klawiszowy

Alt+Q

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Kolor włączenia

LightGreen

 

Tekst wyłączenia

Schemat

 

Tekst włączenia

 

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^OpenWindow(null,Info,Schemat,null)

 

Właściwość Typ kursora powoduje, że kursor myszki zmienia się po najechaniu na obszar przycisku informując o gotowości do wykonania operacji. Właściwość  Typ przycisku określa kształt przycisku. Jednocześnie wyrażenie użyte we właściwości Płaski powoduje, że dopóki kursor myszki nie najedzie na obiekt, to przycisk wyświetlany jest w postaci płaskiej. Dopiero po najechaniu obiekt wyświetli się w pełnej formie trójwymiarowej. Oczywiście można tego efektu nie stosować i ustawić wartość właściwości Płaski  na Nie.

Ustawienie właściwości Tryb przełącznika  na Nie powoduje, że przycisk pracuje w trybie jednopozycyjnym. Podanie skrótu klawiszowego powoduje, że oprócz użycia myszki, użytkownik może wykonać operację przy pomocy klawiatury.

Właściwość Włączony określa w jaki sposób wyświetlić przycisk. W przypadku trybu jednopozycyjnego powinna to być wartość Nie.

Większość właściwości stanowych określa atrybuty wyświetlania obiektu. Z reguły występują parami, dla stanu wciśnięcia i wyciśnięcia przycisku. W pokazanym przykładzie Tekst wyłączenia określa opis przycisku. Brak podanego tekstu dla właściwości Tekst włączenia powoduje, że niezależnie od stanu przycisku będzie wyświetlany zawsze tekst wyłączenia.

Użycie właściwości Kolor włączenia powoduje, że w momencie chwilowego wciśnięcia przycisku, kolor jego tła zmieni się sygnalizując dodatkowo wykonanie operacji. Ustawienie koloru i jakichkolwiek innych atrybutów włączenia nie jest oczywiście konieczne.

Akcja operatorska podana w obsłudze zdarzenia Wyłączenie przycisku  wymienia diagram w panelu Info bieżącego okna. W przypadku obiektów Przycisk należy korzystać ze zdarzeń dedykowanych dla tej klasy obiektów, czyli Włączenie przycisku i Wyłączeniu przycisku. Chociaż w niektórych przypadkach podobne działanie można uzyskać stosując uniwersalne zdarzenia obsługi myszki (Kliknięcie lewym przyciskiem itp.), to lepiej stosować zdarzenia dedykowane, które uwzględniają stan przycisku.