7.4       Operacje samopowtarzalne

 

Większość zdarzeń związanych z obsługą myszki ma charakter jednorazowy. W zestawie zdarzeń jest jednak para zdarzeń  Trzymanie lewego przycisku i Trzymanie prawego przycisku, które są wywoływane wielokrotnie, dopóki wciśnięty jest odpowiedni przycisk i kursor myszki jest w obszarze obiektu.

Wykorzystamy zdarzenie  Trzymanie lewego przycisku do inkrementacji wartości zmiennej wykonywanej w trakcie wciśnięcia przycisku. Użyty zostanie obiekt klasy Obraz.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ kursora

UpArrow

 

Zmienna główna

P1000

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Obrazek

UpHand

Zdarzenia

 

Trzymanie lewego przycisku

^SetVariable("#",Variable()+1)

 

Właściwość Aktywny ustawiona na Tak włącza pełną obsługę funkcji interaktywnych. Właściwość Typ kursora określa postać kursora myszki w momencie najechania kursorem w obszar zajmowany przez obiekt.

Akcja w obsłudze zdarzenia zmienia wartość zmiennej głównej (użyto skróconej nazwy #), poprzez zwiększenie jej poprzedniej wartości, odczytywanej funkcją Variable(),o jeden.

Okres zdarzenia przytrzymania deklarowany jest w ustawieniach stanowiska.

Alternatywą do pokazanej tutaj metody powtarzania akcji jest użycie obiektu klasy Przycisk, który ma mechanizm powtarzania wbudowany bezpośrednio w swoją logikę działania.