7.5       Obsługa klawiatury

 

Oprócz obsługi zdarzeń pochodzących od myszki można też reagować na zdarzenia przyciśnięcia  klawiszy klawiatury. Przykład pokazuje obiekt klasy Obraz, który w reakcji na przyciśnięcie klawisza 'q' inkrementuje wartość zmiennej, a po przyciśnięciu klawisza 'w' ją dekrementuje.

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Zmienna główna

P1000

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Obrazek

Arrows

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=IsSelected()

 

Barwa

0,5

Zdarzenia

 

Wciśnięcie klawisza

^Actions(

Perform(LastKeyPressed()==Q,SetVariable("#",Variable()+1),Nothing()),

Perform(LastKeyPressed()==W,SetVariable("#",Variable()-1),Nothing()) )

 

 

 

 

 

Właściwość Aktywny ustawiona na Tak włącza pełną obsługę funkcji interaktywnych. Pozwala na wyselekcjonowanie obiektu przez użytkownika.

Grupa stanowa kontrolowana wyrażeniem warunku =IsSelected()  uaktywnia się, gdy obiekt zostanie wybrany przez użytkownika. W efekcie tego zmieniany jest wygląd obrazka przez modyfikację właściwości Barwa.

Akcja Actions w obsłudze zdarzenia jest złożeniem dwóch warunkowych akcji Perform. Z kolei każda z akcji Perform sprawdza, czy przyciśnięty został właściwy klawisz i jeżeli test wypadł pomyślnie, to inkrementuje lub dekrementuje wartość zmiennej głównej.

 

Alternatywnymi metodami obsługi klawiatury są tzw. klawisza globalne deklarowane dla całej aplikacji oraz skróty klawiszowe obiektów klasy Przycisk. Podstawową różnicą w działaniu skrótów obiektu  Przycisk jest to, że te skróty działają także wtedy, gdy obiekt nie jest wyselekcjonowany.