15.1.1  Modyfikacja właściwości obiektu Wykres

 

Pokazywany na obiekcie zakres czasu zależy od trzech właściwości. Długość okresu czasu jest podawana we właściwości Zakres czasu [min]. Koniec zakresu (prawą stronę) określa właściwość Ręczny czas bazowy. Ma ona jednak znaczenie tylko wtedy, gdy dodatkowo właściwość Tryb odświeżania jest ustawiona na Ręczny – w przeciwnym wypadku koniec wykresu będzie określony przez chwilę bieżącą.

Wykorzystując akcję operatorską SetProperty można zmieniać zakres czasu wykresów.

Właściwości podstawowe

 

Nazwa elementu

Chart

 

Ręczny czas bazowy

 

 

Zakres czasu [min]

10

 

Tryb odświeżania

Ręczny

 

Powyższy fragment definicji obiektu klasy Wykres pokazuje obiekt o nazwie Chart, który po otwarciu  diagramu wyświetli wykres dla ostatnich 10 minut. Istotne jest, żeby obiekt posiadał nazwę oraz wybrany był ręczny tryb odświeżania.

Poniższe obiekty klasy Przycisk służą do przełączania zakresu czasu.

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Tekst wyłączenia

Ostatnia godzina

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^Actions(SetProperty(Chart,ManualBaseTime,OPCTime("HOUR+1H")), SetProperty(Chart,TimeRange,60))

 

Właściwości podstawowe

 

Aktywny

Tak

 

Typ przycisku

Standardowy przycisk Windows

 

Tryb przełącznika

Nie

 

Sterowanie natychmiastowe

Tak

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Włączony

Nie

 

Tekst wyłączenia

Ostatni kwadrans

Zdarzenia

 

Wyłączenie przycisku

^Actions(SetProperty(Chart,ManualBaseTime,OPCTime("Minute15+15M")), SetProperty(Chart,TimeRange,15))

 

Oba obiekty wykorzystują akcję wielokrotną Actions  z akcjami składowymi SetProperty do modyfikacji wartości właściwości Ręczny czas bazowy (nazwa wewnętrzna ManualBaseTime) i Zakres czasu [min] (nazwa wewnętrzna TimeRange). Zmiana właściwości TimeRange jest oczywista. W przypadku właściwości ManualBaseTime nowa wartość musi być konwertowalna na format DateTime. Może być podawana w postaci tekstowej, pobierana ze zmiennej typu DateTime, wyliczana z wykorzystaniem funkcji FromAsix6Date. W przykładach użyto funkcję OPCTime, która w łatwy sposób pozwala określić okres czasu wyliczany na podstawie chwili bieżącej. Wyrażenie OPCTime(”HOUR+1H”)  powoduje wyliczenie końca bieżącej godziny (np. dla chwili bieżącej 13:20, zwraca wartość 14:00), czyli wykres pokaże okres od początku bieżącej godziny do jej końca). W podobny sposób działa wyrażenia OPCTime(”Minute15+15M”), które powoduje wyświetlenie bieżącego pełnego okresu 15-minutowego.