3.2. Konwersja wartości typu DateTime

 

W przypadku konwersji wartości typu DateTime można stosować standardowe formaty predefiniowane lub swobodnie tworzone formaty własne.

Poniższa tabelka pokazuje przykład formatowania standardowego.

Specyfikator typu

Opis

Przykład

d

Krótka data

2012-02-16

D

Długa data

16 lutego 2012

f

Długa data + krótki czas

16 lutego 2012 16:33

F

Długa data + krótki czas

16 lutego 2012 16:33:48

g

Pełna data + krótki czas

2012-02-06 16:33

G

Pełna data + długi czas

2012-02-06 16:33:48

M, m

Miesiąc + dzień

16 lutego

t

Krótki czas

16:33

T

Długi czas

16:33:48

Y, y

Rok + miesiąc

luty 2012

Jeżeli powyższe sposoby formatowania są niewystarczające , to można stosować formaty własne. Taki format zdefiniowany  jest sekwencją specyfikatorów opisujących poszczególne pola tworzonego tekstu. Na przykład format „dddd dd MMMM yyyy HH:mm:ss.fff” powoduje utworzenie tekstu „czwartek 16 lutego 2012 16:33:48.240”.

Poniższa tabelka opisuje podstawowe specyfikatory składowe formatów własnych.

Specyfikator typu

Opis

d

Dzień miesiąca jedno lub dwucyfrowy

dd

Dzień miesiąca dwucyfrowy

ddd

Skrócona nazwa dnia tygodnia

dddd

Pełna nazwa dnia tygodnia

f

Ułamkowa część sekundy, w zależności od ilości  specyfikatorów f można uzyskać różną dokładność czasu.

H

Godzina, jedno lub dwucyfrowa

HH

Godzina, dwucyfrowa (duże H - format 24h; małe h - format 12h)

m

Minuta , jedno lub dwucyfrowa

mm

Minuta , dwucyfrowa

M

Numer miesiąca, jedno lub dwucyfrowy

MM

Numer miesiąca, dwucyfrowy

MMM

Skrócona nazwa miesiąca

MMMM

Pełna nazwa miesiąca

s

Sekunda , jedno lub dwucyfrowa

ss

Sekunda, dwucyfrowa

yy

Dwie ostatnie cyfry numeru roku

yyyy

Numer roku

znaki neutralne

Kopiowane wprost do teksu wynikowego

znaki wewnątrz apostrofów ‘ ’

Kopiowane wprost do teksu wynikowego