3 Formatowanie wartości liczbowych

 

W rozdziale 2.1 Wyświetlenie sformatowanej wartości zostały omówione podstawowe zasady konwersji wartości liczbowych na teksty. W tym rozdziale zostanie dokładniej opisana postać łańcuchów formatujących sterujących sposobem konwersji.

Łańcuchy formatujące używane są w dwóch miejscach. Pierwsze z nich, to atrybut Format bazy definicji zmiennych. Stosowany jest w przypadku domyślnej konwersji na tekst (użycie odwołania #, &nazwa lub funkcji VarStringValue). Drugie miejsce to parametr formatujący funkcji  Format.

Postać łańcuchów formatujących jest zgodna z formatem używanym w bibliotekach platformy .NET. Pełny opis formatu można znaleźć w dokumentacji .NET Framework dostępnej w Internecie.

Łańcuch formatujący używany w wywołaniach funkcji Format ma poniższą strukturę:

{indeks,długość_pola:format_pola}

W atrybucie Format bazy zmiennych należy stosować wyłącznie element format_pola.

Element indeks określa numer parametru wywołania funkcji Format, którego dotyczy dany łańcuch formatujący. Pierwszy parametr ma indeks 0.

Element długość_pola określa minimalną długość tworzonego tekstu. Jeżeli długość sformatowanego tekstu będzie krótsza od zadeklarowanej, to zostanie on uzupełniony odpowiednią liczbą spacji. Spacje są dodawane z lewej strony gdy pole ma wartość dodatnią, lub z lewej w przeciwnym przypadku.

Element  format_pola określa sposób konwersji liczby na tekst. Sposób jego użycia pokażemy na przykładach.