11 Współpraca z AsAlert

 

Moduł Alertera w postaci zintegrowanej z Asix.Evo (lub jako Pprogram AsAlert, w zależności od wybranego trybu) w aplikacjach systemu Asix służy do wysyłania powiadomień o alarmach. W zależności od konfiguracji programu powiadomienia mogą być wysyłane przy pomocy komunikatów SMS lub poczty elektronicznej.

System alarmów Asix.Evo może współpracować z Alerterem. Parametryzacja sprzęgu wykonywana jest dwustopniowo. W pierwszym kroku deklarowane są podstawowe parametry komunikacyjne. Służy do tego zakładka Alerter.

 

Rys. Ustawienia Alertera.

 

Znaczenie parametrów jest następujące:

         Stanowisko

 

Określenie stanowiska aplikacji Asix.Evo, które będzie inicjowało wysłanie powiadomienia. Może to być nazwa dowolnego stanowiska uczestniczącego w pracy domeny. Można też wybrać opcję, w której powiadomienia wysyła zawsze aktywny kontroler. Właściwy wybór zależy od konfiguracji systemu. W każdym przypadku stanowisko powinno być włączone przez cały czas. Dlatego zazwyczaj alerty wysyłane są ze stanowisk kontrolerów. Jeżeli ALerter jest skonfigurowany na stanowisku jednego z kontrolerów (lub AsAlert jest zainstalowany na komputerze jednego z kontrolerów), to z reguły powiadomienia powinno wysyłać to stanowisko. W przeciwnym wypadku z reguły lepsza jest opcja aktywnego kontrolera.

 

 

 

 

         Lokalizacja

 

Systemowa nazwa komputera, na którym zainstalowany jest program AsAlert. W przypadku korzystania z lokalnej instalacji należy parametr pozostawić pusty. Ta opcja jest potrzebna tylko gdy korzystamy z programu AsAlert, a nie ze zintegrowanego Alertera.

 

         Użytkownik

 

Nazwa użytkownika programu AsAlert na konto, którego będą wysyłane powiadomienia.  Ta opcja jest potrzebna tylko gdy korzystamy z programu AsAlert, a nie ze zintegrowanego Alertera.

 

         Hasło

 

Hasło użytkownika programu AsAlert na konto, którego będą wysyłane powiadomienia. Ta opcja jest potrzebna tylko gdy korzystamy z programu AsAlert, a nie ze zintegrowanego Alertera.

 

         Nazwa źródła

 

Dowolny tekst, który w wysłanym alercie zostanie użyty, jako nadawca wiadomości.

 

         Nagłówek

 

Dowolny tekst, który w wysłanym alercie zostanie użyty, jako tytuł wiadomości.

 

          Dołącz Id alarmu do nagłówka

 

Określa czy w nagłówku alertu ma zostać umieszczony identyfikator alarmu.

 

         Dołącz stan alarmu do nagłówka

 

Określa czy w nagłówku alertu ma zostać umieszczona informacja o tym, jaki rodzaj zdarzenia wystąpił: początek lub koniec alarmu.

 

Drugim krokiem w parametryzacji sprzęgu jest odpowiednie zdefiniowanie atrybutów TrybAlertów i Adresaci Alertów w definicji każdego alarmu, dla którego mają być wysyłane alerty. Tryb alertów pozwala wybrać, kiedy alerty są wysyłane: możliwe jest wysyłanie w momentach początku i/lub końcu alarmu. W atrybucie AdresaciAlertów należy podać nazwy adresatów dostępnych w Alerterze (lub zdefiniowanych w programie AsAlert), do których powiadomienie ma być wysłane. Dla każdego alarmu można także określić w atrybucie Oczekiwanie Alertera na potwierdzenie czas w sekundach, po którym powiadomienie Alertera związane z danym alarmem będzie wysłane w przypadku braku potwierdzenia tego alarmu. Jeżeli alarm zostanie potwierdzony przed upływem zadeklarowanego czasu, to powiadomienie nie będzie wysłane. Gdy wartość tego atrybutu wynosi 0 sekund, to powiadomienie Alertera jest wysyłane bezwarunkowo wraz z aktywacją alarmu.