4.2 Teksty opisu alarmów

 

Definicja alarmu zawiera dwa teksty opisujące alarm – tekst dla zdarzenia początku oraz tekst dla zdarzenia końca. Tekst końca jest opcjonalny. Teksty alarmów używane są w obiektach tabel alarmów. Projektant aplikacji wybiera, które teksty należy wyświetlić w linii alarmów. Do wyboru jest także opcja, w której wyświetlana jest tylko jedna kolumna tekstu, ale jej zawartość jest określana w sposób kontekstowy. Jeżeli zdarzenie dotyczy początku alarmu, to wyświetlany jest tekst początku. Jeżeli zdarzenie dotyczy końca alarmu, to wyświetlany jest tekst końca (o ile został zdefiniowany).

W tekście alarmu można umieścić dodatkowe informacje. Może to być wartość wyrażenia określona w atrybucie Wyrażenie, lub wartości parametrów wykrycia alarmu (zgłaszane przez strategię alarmową, skrypty lub akcje operatorskie). Aby wstawić te dodatkowe informacje do tekstu alarmu należy wstawić do tekstu znaczniki postaci {numer}. Numer 0 oznacza wstawienie wartości wyrażenia podanego w atrybucie Wyrażenie. Numery od 1 w górę, oznaczają kolejne parametry wykrycia alarmu.

Przykład:

Przekroczony limit {2}, wartość {1}, stan maszyny {0}

Stan maszyny pobierany jest  z atrybutu Wyrażenie, a limit oraz wartość pochodzą ze zgłoszenia alarmu (np. w skrypcie użytkownika).

 W tekście alarmów nie można używać dodatkowego formatowania wstawianych elementów. Wynika to z faktu, że zarówno wyrażenie, jak i parametry wykrycia są konwertowane na tekst już w momencie zgłoszenia alarmu, a tekst alarmu używany jest tylko w momencie jego wyświetlenia. Jeżeli konieczna jest konwersja inna niż domyślna, to w przypadku parametrów wykrycia należy odpowiednio zdefiniować atrybut Formatowanie parametrów, a w przypadku wyrażenia zapewnić właściwą konwersję już w samym wyrażeniu (np. przy pomocy funkcji Format).