10.5 Sygnalizacja dźwiękowa

 

Moment wykrycia alarmu może być sygnalizowany sygnałem dźwiękowym. Nastąpi to, gdy w definicji alarmu, w atrybucie Dźwięk została podana nazwa pliku dźwiękowego. Możliwe jest też odczytywanie tekstów alarmów przez narratora systemu Windows, gdy zostanie ustawiony atrybut Odczytywanie tekstu. W zależności od ustawienia atrybutu Powtarzanie dźwięku sygnał jest odtwarzany jednokrotnie lub powtarzany do momentu wyciszenia.

Powtarzający się sygnał może zostać wyciszony automatycznie. Dochodzi do tego, gdy system podejmie decyzję o odtworzeniu innego sygnału (np. ze względu na pojawienie się alarmu o wyższym priorytecie) lub alarm powiązany z sygnałem został zakończony lub potwierdzony. W drugim przypadku konieczne jest wybranie w ustawieniach domeny alarmowej trybu wyciszania alarmów Po potwierdzeniu lub usunięciu.

W przypadku wyciszania ręcznego operator ma do dyspozycji dwie metody. Pierwszą jest użycie przycisku wyciszenia na pasku narzędziowym obiektu Tabela alarmów aktywnych. Druga metoda to użycie akcji operatorskiej StopSound.

W przypadku aplikacji złożonych z kilku stanowisk, sygnał dźwiękowy może być odtwarzany na kilku stanowiskach. Pasek narzędziowy tabeli alarmów ma dwa różne przyciski wyciszenia. Pierwszy wycisza dźwięk tylko na lokalnym stanowisku, drugi wykonuje to na wszystkich stanowiskach domeny.

To czy wybrane stanowisko odtwarza dźwięki alarmowe zależy od ustawień w zakładce Stanowiska panelu parametryzacji systemu alarmów. Możliwe są trzy tryby pracy:

a) Odtwarzaj – stanowisko zawsze odtwarza dźwięki alarmowe

b) Nie odtwarzaj – stanowisko nigdy nie  odtwarza dźwięków alarmowych

c) Gdy aktywny kontroler – stanowisko odtwarza dźwięki tylko wtedy, gdy jest kontrolerem aktywnym. Pozwala to zapewnić, że w przypadku stosowania kilku redundantnych stanowisk operatorskich dźwięki są odtwarzane tylko przez jedno stanowisko.