2 Parametryzacja systemu alarmów

 

Parametryzacja systemu alarmów wykonywana jest w panelu Konfiguracja systemu alarmów otwieranym poprzez wybór węzła System alarmów w panelu Eksplorator aplikacji.

 

  Rys. Konfiguracja systemu alarmów.

Panel konfiguracyjny składa się dwóch części. Lewa służy do tworzenia i wyboru domen. W prawej części, w przełączanych zakładkach wykonywana jest parametryzacja domeny. Poszczególne zakładki pozwalają na: 

 

         Stanowiska

 Określenie roli pełnionej w systemie alarmów przez poszczególne stanowiska zdefiniowane w aplikacji. 

         Strategie 

Definiowanie strategii wykrywania alarmów. 

         Alarmy 

Definiowanie alarmów domeny. 

         Ustawienia 

Parametryzowanie różnych elementów domeny, np. sposobu pracy logów alarmów. 

         Historia  

Określenie zasad tworzenia plików archiwów alarmów. 

         Alerter 

Określenie zasad współpracy z modułem AsAlert. 

         Źródła 

Określenie źródeł definicji alarmów (arkuszy programu Excel) oraz wykonywanie importu definicji z tych źródeł.