6 Obsługa alarmów zgłaszanych przez drajwery komunikacyjne typu Asix6

 

 

Drajwery typu Asix6 w wyniku swojego działania mogą bezpośrednio zgłaszać alarmy. Typowym przykładem mogą być alarmy od braku komunikacji, ale pełny zestaw możliwości zależy od użytego drajwera Asmena.

W celu przejęcia alarmów tego typu należy:

a) Sparametryzować drajwery Asmena przy pomocy programu Architekt w sposób identyczny jak dla aplikacji typu klasycznego. W typowym przypadku parametryzacja polega na podaniu identyfikatora alarmu związanego z konkretnym zdarzeniem.

b) Zdefiniować alarmy o identyfikatorach użytych w trakcie parametryzacji drajwerów. Alarmy mogą być zdefiniowane w dowolnej domenie, ale należy zapewnić unikalność identyfikatorów alarmów w ramach wszystkich domen aplikacji. W momencie zgłoszenia alarmu, na podstawie identyfikatora zostanie określone, którą domenę alarmów należy użyć. Alarmy należy skojarzyć ze strategią typu zewnętrznego lub pozostawić atrybut strategii pusty, co oznacza użycie globalnej strategii  zewnętrznej.

Strategię nazwaną należy używać wtedy, gdy w konfiguracji sieciowej te same alarmy mogą być zgłaszane przez różne stanowiska – alarmy będą przyjmowane wtedy tylko na jednym stanowisku.