8 Log alarmów historycznych

 

Log alarmów historycznych przechowuje informacje o wszystkich zdarzeniach alarmowych, zarówno początkach jak i końcach alarmów. Log może przechowywać historię zdarzeń z wielu dni.

Globalny tryb pracy logu alarmów historycznych domeny jest parametryzowany w pokazanym niżej fragmencie zakładki Historia.

Rys. Parametryzacja globalnego trybu pracy logu alarmów historycznych domeny.

 

Podstawowy log alarmów, wykorzystywany do bieżącej obsługi alarmów, tworzony jest na każdym stanowisku domeny. Zawartość logów historycznych poszczególnych stanowisk jest wzajemnie synchronizowana. Standardowo log przechowywany jest w lokalnym pliku. W parametrze Usuwaj alarmy historyczne starsze niż można określić okres przechowywania informacji o zdarzeniach alarmowych. Jeżeli opcja Zapisuj plik logów alarmów historycznych nie zostanie zaznaczona, to log historyczny jest przechowywany tylko w pamięci w trakcie pracy aplikacji. Po restarcie aplikacji log będzie tworzony od nowa.

Opcja Archiwizuj zdarzenia wykluczonych alarmów określa, czy alarmy wykluczone przez operatora mają być archiwizowane w logu alarmów. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, to w systemie nie zostaną żadne ślady po wystąpieniach wykluczonych alarmów.

Opcja Wykonuj kopie zapasowe... i położone niżej elementy panelu służą do zdefiniowania sposobu tworzenia kopii zapasowej pliku logu alarmów historycznych.

Niektóre ustawienia mogą być deklarowane indywidualnie dla poszczególnych stanowisk - w tym przypadku należy użyć ustawień w dolnej części zakładki Stanowiska.

 

Rys. Ustawienia alarmów historycznych.

 

Można w ten sposób, na przykład, ograniczyć zakres logu alarmów na stanowiskach terminalowych.