7 Log alarmów aktywnych

 

Log alarmów aktywnych przechowuje informacje o wszystkich aktualnie rozpoczętych alarmach. W zależności od konfiguracji może też przechowywać informacje o alarmach niedawno zakończonych. Alarmy znajdujące się logu pokazywane są w tabelach alarmów aktywnych.

Tryb pracy logu alarmów aktywnych jest parametryzowany w pokazanym niżej fragmencie zakładki Ustawienia.

Rys. Parametryzacja usuwania zakończonych alarmów aktywnych.

 

Możliwe tryby pracy opisuje poniższa tabela. 

Tryb

Sposób pracy

Natychmiast

Alarm jest usuwany z logu natychmiast po zakończeniu, niezależnie od jakichkolwiek innych warunków. Należy zwrócić uwagę, że w tym trybie alarmy kategorii Powiadomienie nigdy nie znajdą się  logu alarmów aktywnych, ponieważ taktowane są jako od razu zakończone.

Po potwierdzeniu

Zakończony alarm jest usuwany dopiero wtedy, gdy został potwierdzony przez operatora.

Po potwierdzeniu lub czasie

Zakończony alarm jest usuwany dopiero wtedy, gdy został potwierdzony przez operatora lub od momentu zakończenia upłynął okres czasu podany w parametrze Zwłoka czasowa.

 

Dla trybu Po potwierdzeniu istnieje dodatkowa opcja Przechowuj wielokrotne alarmy zwykłe. W ustawieniu domyślnym w logu alarmów aktywnych nigdy nie ma dwóch alarmów zwykłych o tym samym identyfikatorze. Nowy alarm zwykły zawsze usuwa alarm poprzedni nawet, gdy poprzedni nie był jeszcze potwierdzony. Ustawienie opcji Przechowuj... spowoduje, że wielokrotne alarmy zwykłe będą przechowywane, aż do momentu ich potwierdzenia. Wymusza to na operatorach potwierdzanie wszystkich alarmów (z ewentualnym dodaniem notatki).

 

 

Uwaga:

 

Niezależnie od użytego trybu usuwania zakończonych alarmów, obiekty tabel alarmów aktywnych mogą wprowadzać własne buforowanie (właściwość Usuwaj zakończone alarmy), które może spowodować pokazywanie alarmu usuniętego już z logu alarmów aktywnych. Musi być jednak spełniony warunek, że tabela była otwarta w czasie przebywania alarmu w logu alarmów aktywnych