4.1 Atrybuty

 

Definicja alarmu składa się z zestawu atrybutu. Znaczenie poszczególnych atrybutów wyjaśnia poniższa tabelka.

Nazwa

Znaczenie

Identyfikator

Tekstowy identyfikator alarmu

Priorytet

Priorytet alarmy określający ważność alarmu. Możliwe są poniższe priorytety (w kolejności malejącej ważności):

         Krytyczny

         Pilny

         Alarm

         Ostrzeżenie

         Komunikat

Alarmy o różnych priorytetach wyświetlane są na tabelach alarmów różnymi kolorami. Alarmy krytyczne i pilne są wymagają selektywnego potwierdzania.

Kategoria

Określa kategorię alarmu. Dostępne są dwie kategorie: alarmy zwykły i powiadomienie. Powiadomienie różni się od alarmu zwykłego tym, że wykrywane jest dla niego  tylko zdarzenie początku. Powiadomienia nie maja końców. 

Strategia

Określa nazwę strategii używanej do wykrywania alarmu. Sposób parametryzacji strategii wykrywania znajduje się osobnym rozdziale.

Parametry wykrywania

Określa parametry służące do wykrywania alarmu. Postać atrybutu zależy od typu użytej strategii. Sposób parametryzacji strategii wykrywania znajduje się osobnym rozdziale.

Tekst początku

Określa tekst opisujący zdarzenie początku alarmu. Sposób tworzenia tekstu i jego użycia opisuje osobny rozdział.

Tekst końca

Określa opcjonalny tekst opisujący zdarzenie zakończenia alarmu. Jeżeli tekst nie jest zdefiniowany, to koniec alarmu jest opisywany w identyczny sposób jak początek. Sposób tworzenia tekstu i jego użycia opisuje osobny rozdział.

Formatowanie parametrów

W momencie wykrycia alarmu strategia alarmowa może przekazać razem ze zgłoszeniem alarmu pewną ilość dodatkowych parametrów wykrycia. Zestaw i znaczenie parametrów jest specyficzne dla konkretnego typu strategii. W momencie zgłoszenia wartości parametrów są konwertowane na postać tekstową. Atrybut Formatowanie parametrów pozwala kontrolować tą konwersję. Atrybut jest kolekcją tekstów formatujących, kolejne elementy służą do formatowania kolejnych parametrów wykrycia. Postać tekstu formatującego jest następująca:

 [-]Szerokość:Format

Szerokość określa minimalną szerokość wygenerowanego tekstu. W razie konieczności tekst uzupełniany jest spacjami. Opcjonalny znak minusa oznacza wyrównanie pola do lewej strony. Format określa sposób konwersji w sposób zgodny z przyjętym w platformie .NET.

 

Przykład:

0:f3

Konwersja na format zmiennoprzecinkowy z trzema cyframi ułamkowymi. Długość tekstu wynika z wartości konwertowanego parametru.

6:d

Konwersja na liczbę całkowitą. Pole będzie miało minimalnie 6 znaków, a liczna będzie wyrównana do prawej strony.

Wyrażenie

Określa wyrażenie, którego wartość w momencie początku i końca alarmu jest rejestrowana w logu. Wartość wyrażenia może być wyświetlona w treści tekstu początku lub końca alarmu. Jest również pokazywana w okienku informacyjnym alarmu dostępnym poprzez przyciski tabel alarmów.

Akcja

Określa akcję skojarzoną z alarmem. Operator może uruchomić tą akcję przyciskiem dostępnym w tabeli alarmów aktywnych.

Bit wykluczenia

Służy do deklaracji bitu zmiennej procesowej, którego stan 0/1 będzie odzwierciedlał aktualny stan wykluczenia alarmu. Mechanizm pozwala na przekazanie do sterownika PLC informacji o wykluczeniu - w efekcie tego sterownik może np. nie generować ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych dla alarm wykluczonego.

Atrybut ma postać nazwa_zmiennej.numer_bitu. Najmłodszy bit zmiennej ma numer 0.

Bit potwierdzenia

Służy do deklaracji bitu zmiennej procesowej, którego stan 0/1 będzie odzwierciedlał aktualny stan potwierdzenia alarmu. Mechanizm pozwala na przekazanie do sterownika PLC informacji o potwierdzeniu lub automatyczne potwierdzenie alarmu, gdy zmieni się wartość bitu. Bit może być aktywny stanem wysokim lub niskim. Można również wybrać opcję automatycznego resetu bitu po zadanym czasie lub przy starcie nowego alarmu.

Atrybut ma postać nazwa_zmiennej.numer_bitu[rsc[n]]. Najmłodszy bit zmiennej ma numer 0.

Dźwięk

Określa nazwę dźwięku, które należy odtworzyć w momencie wystąpienia alarmu. Dostępne są wszystkie dźwięki zdefiniowane w puli dźwięków aplikacji.

Powtarzanie dźwięku

Określa czy dźwięk sygnalizujący wystąpienie alarmu ma być powtarzany aż do momentu wykonania przez operatora funkcji wyciszenia dźwięku. Wyciszyć sygnał można przyciskiem w tabeli alarmów aktywnych lub przy pomocy akcji operatorskiej StopSound.

Odczytywanie tekstu

Określa, czy w momencie wykrycia alarmu jego opis tekstowy będzie odczytany przez narratora systemu Windows. Tempo odczytywania tekstów może być ustawione we właściwościach globalnych aplikacji.

Notatka przy potwierdzaniu

Określa, czy w chwili potwierdzenia alarmu przez operatora należy wyświetlić okienko, w którym będzie możliwość wprowadzenia notatki do alarmu. Notatki mogą być przeglądane w obiektach tabel alarmów.

Tryb alertów

Określa czy alarm ma być sygnalizowany przy pomocy sms’ów lub email’i za pośrednictwem programu Alerter. Sposób użycia Alertera opisuje osobny rozdział.

Adresaci alertów

Określa adresatów, do których należy wysłać powiadomienie za pośrednictwem programu Alerter. Sposób użycia Alertera opisuje osobny rozdział.

Atrybuty grupowania

Nazwy i ilość atrybut grupujących jest określana przez projektanta aplikacji. Zasady grupowania opisuje osobny rozdział.