2.12.1  Wyświetlanie komunikatów

 

Najprostszym typem okienka są okienka komunikatów, rozszerzone ewentualnie o możliwość zapytania użytkownika o proste decyzje typu Tak/Nie. Najłatwiej taką funkcjonalność zrealizować używają metodę Show klasy System.Windows.Forms.MessageBox.

C#

using System;
using
 System.Windows.Forms;
using
 Askom.AsixEvo.Scripting;
 

public
 class Message : IScript
{
   
public bool Initialize(string[] aParameters, IApplication aApplication)
   {
      
if (aApplication.HasRole("SuperUser"))
      {
         DialogResult result = MessageBox.Show(
"Czy włączyć pracę linii ?""Start",

                                                                   MessageBoxButtons.YesNo);
         if (result == DialogResult.Yes)
         {
            IVariable v = aApplication.GetVariable("LineState"false);
            v.SetVariableBits(1, 1);
            v.Dispose();
         }
      }
      else
         MessageBox.Show("Nie masz wystarczających uprawnień !""Brak zezwolenia");
      return true;
   }
 
   public void FinalizeScript()
   {
 
   }

 

 

VB

Imports System
Imports
 System.Windows.Forms
Imports
 Askom.AsixEvo.Scripting
 

Public
 Class MessageVB
    
Implements IScript
 
    
Public Function Initialize(ByVal aParameters() As StringByVal aApplication As _

                                      IApplication) As Boolean Implements IScript.Initialize
 
        If aApplication.HasRole("SuperUser"Then
 
            Dim result As DialogResult
            result = MessageBox.Show("Czy włączyć pracę linii ?""Start", _

                                                            MessageBoxButtons.YesNo)
            If result = DialogResult.Yes Then
 
                Dim v As IVariable
                v = aApplication.GetVariable("LineState"False)
                v.SetVariableBits(1, 1)
                v.Dispose()
 
            End If
 
        Else
            MessageBox.Show("Nie masz wystarczających uprawnień !""Brak zezwolenia")
        End If
 
        Return True
 
 
    End Function
 
    Public Sub FinalizeScript() Implements IScript.FinalizeScript
 
    End Sub
 
End
 Class 

 

Skrypt sprawdza, czy zalogowany użytkownik należy do roli SuperUser. Jeżeli tak, to wyświetlane jest okno komunikatu z zapytaniem, czy uruchomić pracę linii. Po pozytywnej odpowiedzi użytkownika najmłodszy bit zmiennej LineState ustawiany jest na wartość 1.