Załącznik 1. Rodzaje agregatów danych archiwalnych

 

W każdym przypadku, w którym w aplikacji wymagany jest dostęp do zagregowanych danych historycznych konieczne jest podanie nazwy agregatu. Dotyczy to obiektu Wykres, funkcji HorizonAggregate i RangeAggregate, interfejsów modelu skryptowego.

  

Nazwa

Znaczenie

none

brak agregacji

start

Wartość na początku interwału.

end

Wartość na końcu interwału.

delta

Różnica wartości na końcu i na początku interwału.

min

Minimalna wartość w interwale.

max

Maksymalna wartość w interwale.

range

Różnica między maksymalna a minimalna wartością w interwale.

total

Suma wartości ważonych czasowo w interwale (całka po czasie).

average

Średnia wartości ważonych czasowo w interwale.

average0

Średnia wartości ważonych czasowo w interwale. W okresach, w których wartość jest niedostępna do obliczeń, używana jest wartość 0.

sumup

Suma wartości dodatnich zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania.

sumdown

Suma wartości bezwzględnych ujemnych zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania.

prevknown

Ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość przed rozpoczęciem przedziału próbkowania. Podaje ostatnią wartość, nawet jeżeli wystąpiła ona bardzo dawno.

last

Ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość w przedziale próbkowania wyłączając koniec przedziału - dla odróżnienia od agregatu end, który zawiera koniec przedziału.

stdev

Ważone czasowo odchylenie standardowe w przedziale próbkowania.

rms

Ważona czasowo średnia kwadratowa w przedziale próbkowania.

avglk

Średnia ważona czasowo w przedziale próbkowania. W miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

totallk

Całka w przedziale próbkowania, przy czasie liczonym w sekundach. W miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

 

 

Szczegółowy opis agregatów oraz ich parametryzacji znajduje się w dokumentacji modułu archiwizacji Aspad (patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Aspad - program archiwizacji danych > Ogólna charakterystyka programu Aspad > rozdział Agregacja danych w systemie Asix oraz rozdział Agregacja danych archiwalnych).