2.2.1  Pętle w metodzie Initialize

 

Metoda niekończącej się pętli w metodzie Initialize, to najprostsza konstrukcja mająca wiele wspólnego ze skryptami jednorazowymi. Główna funkcjonalność realizowana jest w metodzie Initialize . Działanie metody jednak nigdy się nie kończy (a dokładnie zostanie automatycznie zakończone w momencie końca pracy aplikacji). Jest to jedyny przypadek, gdzie z oczywistych powodów, wartość zwracana przez metodę Initialize nie jest istotna.

C#

using System;
using
 System.Windows.Forms;
using
 Askom.AsixEvo.Scripting;
 

public
 class Loop : IScript
{
   IApplication application;
 
   
public bool Initialize(string[] aParameters, IApplication aApplication)
   {
      application = aApplication;
      
while (true)
      {
         DoTask();
         aApplication.Sleep(
TimeSpan.FromSeconds(1));
      }
 
      
return true;
   }
 
   
public void FinalizeScript()
   {
 
   }
 
   
void DoTask()
   {
      application.ReportMessage(EvoMessageType.Info, 
"Wykonano cykl pracy skryptu");
   }

 

VB

Imports System
Imports
 System.Windows.Forms
Imports
 Askom.AsixEvo.Scripting
 

Public
 Class LoopVB
    
Implements IScript
 
    
Dim application As IApplication
    
Public Function Initialize(ByVal aParameters() As StringByVal aApplication As _

        IApplication) As Boolean Implements IScript.Initialize
 
        application = aApplication
        
While (True)
 
            DoTask()
            aApplication.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(1))
 
        
End While
 
        
Return True
 
    
End Function
 
    
Public Sub FinalizeScript() Implements IScript.FinalizeScript
 
    
End Sub
 
    
Sub DoTask()
 
        application.ReportMessage(EvoMessageType.Info, 
"Wykonano cykl pracy skryptu")
 
    
End Sub
 

End
 Class 

 

Główna funkcjonalność skryptu realizowana jest w metodzie DoTask. W metodzie Initialize znajduje się nieskończona pętla typu While, w której metoda DoTask jest cyklicznie wywoływana. Pomiędzy kolejnymi wywołaniami następuje 1-sekundowe zawieszenie pracy cyklu. Użyta metoda Sleep interfejsu IApplication jest zalecaną metodą zawieszania działania skryptu na określony okres czasu.