3.5.1  Właściwości

 

 

AsDouble

 

double AsDouble { get; }  

ReadOnly Property AsDouble As Double

 

Właściwość zwraca wartość zmiennej procesowej po konwersji na liczbę zmiennoprzecinkową. Wymagane jest spełnienie warunku, że typ zmiennej procesowej dopuszcza konwersję na liczbę zmiennoprzecinkową. Wartość nieskonwertowana dostępna jest za pośrednictwem właściwości Value.

 

AsInteger

 

int AsInteger { get; }  

ReadOnly Property AsInteger As Integer

 

Właściwość zwraca wartość zmiennej procesowej po konwersji na liczbę 32-bitową liczbę całkowitą. Wymagane jest spełnienie warunku, że typ zmiennej procesowej dopuszcza konwersję na liczbę całkowitą. Wartość nieskonwertowana dostępna jest za pośrednictwem właściwości Value.

 

 

FormattedStatus

 

string FormattedStatus { get; }  

ReadOnly Property FormattedStatus As String

 

Właściwość zwraca szczegółowy status wartości zmiennej procesowej w konwencji statusu interfejsu komunikacyjnego OPC po skonwertowaniu na postać tekstową, opisującą w przyjazny sposób wszystkie ustawione statusy częściowe.

 

 

FormattedValue

 

string FormattedValue { get; }  

ReadOnly Property FormattedValue As String

 

Właściwość zwraca wartość tekstową  zmiennej procesowej utworzoną na podstawie formatu zdefiniowanego w bazie definicji zmiennych.

 

 

IsBad

 

bool IsBad { get; }

ReadOnly Property IsBad As Boolean 

 

Właściwość określa, czy status wartości zmiennej jest niepoprawny.

 

 

IsGood

 

bool IsGood { get; }

ReadOnly Property IsGood As Boolean 

 

Właściwość określa, czy status wartości zmiennej jest poprawny.

 

 

IsUncertain

 

bool IsUncertain { get; }

ReadOnly Property IsUncertain As Boolean 

 

Właściwość określa, czy status wartości zmiennej jest niepewny.

 

 

RawValue

 

object RawValue { get; }  

ReadOnly Property RawValue As Object

 

Właściwość zwraca wartość surową zmiennej procesowej. Jest to oryginalna wartość zmiennej odczytana przez drajwer kanału komunikacyjnego, przed zastosowaniem funkcji przeliczającej zdefiniowanej w bazie zmiennych w atrybucie Funkcja przeliczająca odczytu.

UWAGA: w przypadku korzystania z kanału komunikacyjnego Asix, wartość właściwości jest już wstępnie przeliczona przez moduł  komunikacyjny Asmen na podstawie atrybutu Funkcja przeliczająca.

 

 

Status

 

StatusOpc Status get; }  

ReadOnly Property Status As Askom.Ascent.StatusOpc

 

Właściwość zwraca szczegółowy status wartości zmiennej procesowej w konwencji statusu interfejsu komunikacyjnego OPC. Do prostych testów statusu zmiennej zalecane jest korzystanie z właściwości IsGood, IsBad i  IsUncertain. Do konwersji na postać tekstową można użyć właściwości FormattedStatus.

Więcej informacji dotyczących testowania statusu znajduje się w opisie właściwości Status klasy ArcVariableState.

 

 

TimeStamp

 

DateTime TimeStamp { get; }  

ReadOnly Property TimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca lokalny czas odczytu wartości zmiennej.

 

 

TimeStampUtc

 

DateTime TimeStampUtc { get; }  

ReadOnly Property TimeStampUtc As Date

 

Właściwość zwraca czas UTC odczytu wartości zmiennej.

 

 

 

Value

 

object Value { get; }  

ReadOnly Property Value As Object

 

Właściwość zwraca wartość zmiennej procesowej po zastosowaniu wszystkich przeliczeń wynikających z definicji zmiennej w bazie definicji zmiennych.