3.24.1 Właściwości

  

StationName 

 

String StationName { get; }  

ReadOnly Property StationName As String

 Właściwość zwraca nazwę stanowiska.

 

StationAddress

 

String StationAddress { get; }  

ReadOnly Property StationAddress As String

 Właściwość zwraca adres stanowiska.

 

LastActivityTime

 

DateTime LastActivityTime { get; }  

ReadOnly Property LastActivityTime As DateTime

 Właściwość zwraca czas ostatniej aktywności stanowiska.

 

IsActive

 

bool IsActive { get; }  

ReadOnly Property IsActive As Bool

 Właściwość informuje czy stanowisko jest aktywne.

 

AsixEvoVersion

 

string AsixEvoVersion { get; }  

ReadOnly Property AsixEvoVersion As String

 Wersja programu Asix.Evo.

 

AsixDataServerVersion

 

string AsixDataServerVersion { get; }  

ReadOnly Property AsixDataServerVersion As String

 Wersja programu serwera danych.

 

LicenseKey

 

string LicenseKey { get; }  

ReadOnly Property LicenseKey As String

 Numer klucza HASP.

 

ApplicationStartTime

 

DateTime ApplicationStartTime { get; }  

ReadOnly Property ApplicationStartTime As DateTime

 Czas uruchomienia aplikacji.

 

ApplicationCurrentUser

 

string ApplicationCurrentUser { get; }  

ReadOnly Property ApplicationCurrentUser As String

 Bieżący użytkownik aplikacji.

 

WindowsCurrentUser

 

string WindowsCurrentUser { get; }  

ReadOnly Property WindowsCurrentUser As String

 Bieżący użytkownik komputera.

 

ComputerName

 

string ComputerName { get; }  

ReadOnly Property ComputerName As String

 Nazwa komputera.

 

SessionId

 

int SessionId { get; }  

ReadOnly Property SessionId As Int

 Id sesji Windows.

 

RDSComputerName

 

string RDSComputerName { get; }  

ReadOnly Property RDSComputerName As String

Nazwa klienta RDS.

 

RDSComputerAddress

 

string RDSComputerAddress { get; }  

ReadOnly Property RDSComputerAddress As String

Adres klienta RDS.

 

AsixEvoProgramMemory

 

long AsixEvoProgramMemory { get; }  

ReadOnly Property AsixEvoProgramMemory As Long

Pamięć programu [MB].

 

SystemTotalMemory

 

long SystemTotalMemory { get; }  

ReadOnly Property SystemTotalMemory As Long

Całkowita pamięć systemu [MB].

 

SystemAvailableMemory

 

ulong SystemAvailableMemory { get; }  

ReadOnly Property SystemAvailableMemory As Ulong

Dostępna pamięć systemu [MB].

 

AsixEvoHandles

 

ulong AsixEvoHandles { get; }  

ReadOnly Property AsixEvoHandles As Ulong

Liczba dojść programu.

 

AsixEvoThreads

 

int AsixEvoThreads { get; }  

ReadOnly Property AsixEvoThreads As Int

Liczba wątków programu.

 

ChannelsState

 

DiagChannelInfo[] ChannelsState { get; }  

ReadOnly Property ChannelsState As DiagChannelInfo()

Lista stanów pracy kanałów.

 

ArchivesState

 

DiagArchiveInfo[] ArchivesState { get; }  

ReadOnly Property ArchivesState As DiagArchiveInfo()

Lista stanów pracy archiwów.

 

AlarmDomainsState

 

DiagArchiveInfo[] AlarmDomainsState { get; }  

ReadOnly Property AlarmDomainsState As DiagArchiveInfo()

Lista stanów pracy domen alarmów.

 

DrivesState

 

DiagDriveInfo[] DrivesState { get; }  

ReadOnly Property DrivesState As DiagDriveInfo()

Lista stanów pracy domen alarmów.