3.29.1 Metody

 

 

ExecuteScalarQuery 

 

bool ExecuteScalarQuery(string aConnectionId, string aSqlQuery, System.Collections.Generic.Dictionary<String, object> aQueryParameters, out object aResult, out string aErrorMsg);

Function ExecuteScalarQuery(ByVal aConnectionId As  String, ByVal aQuery As  String, ByVal aQueryParametersAs System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Object)ByRef aResult As ObjectByRef aErrorMsg As String) As Boolean 

Metoda pozwala na wykonanie dowolnego zapytania SQL podanego w parametrze aQuery, które zwraca wartość skalarną. Do wykonania zapytania używane jest połączenie do bazy SQL o nazwie przekazanej w parametrze aConnectionId. Połączenia da baz SQL można zdefiniować w ustawieniach stanowisk lub obszarów w zakładce „Połączenia SQL”.

Metoda zwraca True gdy zapytanie zostało poprawnie wykonane. Wynik zapytania jest dostępny w parametrze aResult. W przypadku błędu metoda zwraca False (np. gdy nie udało się nawiązać połączenia z bazą SQL) a w parametrze aErrorMsg dostępny jest wtedy szczegółowy opis błędu.

PRZYKŁAD:

                 object res;

         string err;

 

         Dictionary<stringobject> args = new Dictionary<stringobject>();

         args.Add("@Id", 5);

 

         if (aApplication.SqlServer.ExecuteScalarQuery("dbProdDetails",

            "SELECT ProdName FROM Products WHERE Id=@Id", args, out res, out err))

         {

            MessageBox.Show("Product name: " + res);

         }

 

 

 ExecuteTabularQuery 

 

bool ExecuteTabularQuery(string aConnectionId, string aSqlQuery, System.Collections.Generic.Dictionary<String, object> aQueryParameters, out System.Data.DataTable aResult, out string aErrorMsg);

Function ExecuteTabularQuery(ByVal aConnectionId As  String, ByVal aQuery As  String, ByVal aQueryParametersAs System.Collections.Generic.Dictionary(Of String, Object)ByRef aResult As System.Data.DataTableByRef aErrorMsg As String) As Boolean 

Metoda pozwala na wykonanie dowolnego zapytania SQL podanego w parametrze aQuery, które zwraca wartość tabelaryczną. Do wykonania zapytania używane jest połączenie do bazy SQL o nazwie przekazanej w parametrze aConnectionId. Połączenia da baz SQL można zdefiniować w ustawieniach stanowisk lub obszarów w zakładce „Połączenia SQL”.

Metoda zwraca True gdy zapytanie zostało poprawnie wykonane. Wynik zapytania jest dostępny w parametrze aResult. W przypadku błędu metoda zwraca False (np. gdy nie udało się nawiązać połączenia z bazą SQL) a w parametrze aErrorMsg dostępny jest wtedy szczegółowy opis błędu.

PRZYKŁAD:

                 DataTable res;

         string err;

 

         Dictionary<stringobject> args = new Dictionary<stringobject>();

         args.Add("@Id", 2);

 

         if (aApplication.SqlServer.ExecuteTabularQuery("dbProdDetails",

            "SELECT Id, ProdName FROM Products WHERE Id > @Id", args, out res, out err))

         {

            foreach (DataRow row in res.Rows)

            {

               string prodInfo = string.Format("Product id: {0} Product name: {1}", row.ItemArray[0], row.ItemArray[1]);

               //...

            }

         }