3.27.1 Klasa DiagAlarmDomainState właściwości

 

DomainName 

String DomainName get; }  

ReadOnly Property DomainName As String

 Nazwa domeny alarmów.

 

Mode 

DiagAlarmStationMode Mode get; }  

ReadOnly Property Mode AsDiagAlarmStationMode

 Tryb pracy domeny alarmów. Wartości:

 

ActiveController 

String ActiveController get; }  

ReadOnly Property ActiveController As String

 Nazwa stacji aktywnego kontrolera domeny.