3.20.1 Metody

 

 

ExecuteQuery

 

System.Data.DataTable ExecuteQuery(string aQuery, out string aErrorMsg);

 Function ExecuteQuery(ByVal aQuery As  String, ByRef aErrorMsg As String) As System.Data.DataTable  

Metoda pozwala wykonać dowolne zapytanie SQL zadane argumentem aQuery na bazie Asservice.

 

ReadArcCounters

 

System.Data.DataTable ReadArcCounters(string aCounterIdstring[] aFieldNames, DateTime? aStartTime, DateTime? aEndTime, string aWherePhrase, string aOrderPhrase);

 

Function ReadArcCounters(ByVal aCounterId As  String, ByVal aFieldNames As  String(), ByVal aStartTime As  DateTime?, ByVal aEndTime As DateTime?, ByVal aWherePhrase As String, ByVal aOrderPhrase As String) As System.Data.DataTable  

 

Metoda służy od odczytu historii resetów liczników o identyfilkatorach określonych w parametrze CounterId. W treści parametru należy użyć znaków specjalnych w notacji SQL (% i _) w celu wybrania więcej niż jednego licznika. Pusty parametr (lub %) oznacza odczyt danych dla wszystkich liczników.

Tablica nazw pól liczników przekazywana w parametrze aFieldNames służy do określenia jakie dane dotyczące liczników mają być odczytane z bazy danych. Najłatwiej posłużyć się nazwami pól zdefiniowanymi w statycznej klasie AsServiceAcces.Names.

Parametry aStartTime i aEndTime służą do określenia zakresu czasowego resetów liczników dla pobieranych rekordów.  Przekazanie wartości null oznacza brak ograniczenia czasowego.

ParametraWherePhrase pozwala opcjonalnie dodać dodatkowe kryteria selekcji rekordów. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli where języka SQL.

Parametr aOrderPhrase pozwala opcjonalnie zmienić uporządkowanie rekordów. Standardowo rekordy są uporządkowane zgodnie z identyfikatorami liczników i czasem resetu. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli order by języka SQL.

Metoda zwraca obiekt klasy DataTable zawierający odczytane rekordy.

 

 

ReadCounters

 

System.Data.DataTable ReadCounters(string aCounterIdstring[] aFieldNames, LimitCheckMode aLimitMode, string aWherePhrase, string aOrderPhrase);

 

Function ReadCounters(ByVal aCounterId As  String, ByVal aFieldNames As  String(), ByVal aLimitMode As LimitCheckMode, ByVal aWherePhrase As String, ByVal aOrderPhrase As String) As System.Data.DataTable  

 

Metoda służy od odczytu danych opisujących definicję, aktualny stan i ostatni reset liczników o identyfilkatorach określonych w parametrze CounterId. W treści parametru należy użyć znaków specjalnych w notacji SQL (% i _) w celu wybrania więcej niż jednego licznika. Pusty parametr (lub %) oznacza odczyt danych dla wszystkich liczników.

Tablica nazw pól liczników przekazywana w parametrze aFieldNames służy do określenia jakie dane dotyczące liczników mają być odczytane z bazy danych. Najłatwiej posłużyć się nazwami pól zdefiniowanymi w statycznej klasie AsServiceAcces.Names.

Parametr aLimitMode pozwala ograniczyć zestaw liczników, do tych które przekraczają aktualnie wybrany limit alarmowy.

ParametraWherePhrase pozwala opcjonalnie dodać dodatkowe kryteria selekcji rekordów. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli where języka SQL.

Parametr aOrderPhrase pozwala opcjonalnie zmienić uporządkowanie rekordów. Standardowo rekordy są uporządkowane zgodnie z identyfikatorami liczników. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli order by języka SQL.

Metoda zwraca obiekt klasy DataTable zawierający odczytane rekordy.

Przykład:

            

 

                C#

       DataTable dt = aApplication.Asservice.ReadCounters("U%", new string[] {

                    AsserviceAccess.Names.Identifier,

                    AsserviceAccess.Names.Name,

                    AsserviceAccess.Names.Value,

                    AsserviceAccess.Names.OperatingLevel},

             AsserviceAccess.LimitCheckMode.Operating, null, null);

 

 

 

           VB

       Dim names As String() = { _

                    AsserviceAccess.Names.Identifier, _

                    AsserviceAccess.Names.Name, _

                    AsserviceAccess.Names.Value, _

                    AsserviceAccess.Names.OperatingLevel }

            

       Dim dt As DataTable = aApplication.Asservice.ReadCounters("U%", names, _

AsserviceAccess.LimitCheckMode.Operating, Nothing, Nothing)

 

 

Powyższe wywołanie odczytuje dane dla wszystkich liczników o identyfikarze zaczynającym się od litery U i z przekroczonym limitem operacyjnym. Odczytywane pola to identyfikator i nazwa licznika, bieżąca wartość licznika i limit operacyjny.

 

 UpdateCounterValues

 

void UpdateCounterValues();

 Sub UpdateCounterValues()

Metoda powoduje odświeżenie wartości liczników.