3.21 Klasa AsserviceAccess.Names

 

Klasa AsServiceAccessNames jest statyczną klasą, która udostępnia zestaw stałych tekstowych określających nazwy wszystkich pól liczników, które można pobrać metodami ReadCounters i ReadArcCounters.

Tab. Zestaw pól liczników.

Pola związane z definicją i aktualnym stanem licznika

Identifier

Identyfikator licznika

Name

Tekstowy opis licznika

CounterType

Typ licznika

CounterTypeDesc

Tekstowy opis typu licznika

VarName

Nazwa zmiennej procesowej na podstawie której przeliczana jest wartość licznika

AggrName

Nazwa agregatu używanego do przeliczeń

MainCounter

Flaga True/False określająca, czy licznik jest licznikiem głównym urządzenia

RefreshFreq

Okres przeliczania wartości licznika

StartValue

Początkowa wartość licznika

Value

Aktualna wartość licznika

StartTime        

Czas początku zliczania

NoValueTime

Okres czasu braku odczytu poprawnych wartości zmiennej źródłowej

LastReadTime

Czas ostatniego przeliczenia licznika

NextReadTime

Czas planowanego następnego przeliczenia licznika

OperatingLevel

Wartość limitu eksploatacyjnego

CyclicOperatingLevel

Flaga True/False określająca, czy wartość limitu eksploatacyjnego jest odtwarzana po każdym resecie

WarningLevel

Wartość limitu ostrzegawczego

WarningLevel2

Wartość drugiego limitu ostrzegawczego

AutoResetReason

Przyczyna automatycznego resetu licznika

AutoResetReasonDesc

Tekstowy opis przyczyny automatycznego resetu licznika

OperatingTask

Czynność eksploatacyjna związana z przekroczeniem limitu licznika

OperatingTaskDesc

Tekstowy opis czynności eksploatacyjnej

Pola związane z definicją urządzenia, do którego licznik należy

DeviceId

Identyfikator urządzenia

DeviceName

Nazwa urządzenia

DeviceDesc

Tekstowy opis urządzenia

DeviceSymbol

Alfanumeryczny symbol urządzenia

DeviceRegistryNum

Numer ewidencyjny urządzenia

DeviceFactoryNum

Numer fabryczny urządzenia

DeviceProdYear

Rok produkcji urządzenia

DevicePurchaseDate

Data zakupu urządzenia

DevicePowerInst

 

DeviceDimensions

Rozmiary urządzenia

DeviceMass

Masa całkowita urządzenia

DeviceVirtual

Flaga True/False określająca, czy urządzenie jest wirtualne

DeviceMachine

Nazwa maszyny, do której urządzenie należy

DeviceMachineDesc

Opis tekstowy maszyny

DeviceDepartment

Nazwa wydziału, do którego urządzenie należy

DeviceDepartmentDesc

Opis tekstowy wydziału

DeviceProducer

Producent urządzenia

DeviceProducerDesc

Opis tekstowy producenta

DeviceSupplier

Dostawca urządzenia

DeviceSupplierDesc

Opis tekstowy dostawcy

DeviceLine

Nazwa linii, do której urządzenie należy

DeviceLineDesc

Opis tekstowy linii

DeviceGroup

Nazwa grupy, do której urządzenie należy

DeviceGroupDesc

Opis tekstowy grupy

DevicePowerInst

Moc zasilania urządzania

DevicePowerType

Typ zasilania urządzenia

DevicePowerTypeDesc

Tekstowy opis typu zasilania

DeviceStatus

Status urządzenia

DeviceStatusDesc

Tekstowy opis statusu

DeviceTechCond

Stan techniczny urządzenia

DeviceTechCondDesc

Tekstowy opis stanu technicznego

Pola opisujące ostatni reset licznika

ArcEndValue

Wartość licznika w momencie resetu

ArcStartValue

Początkowa wartość licznika

ArcStartTime

Moment uruchomienia licznika

ArcEndTime

Moment resetu licznika

ArcNoValueTime

Okres czasu, przez który brakowało odczytu poprawnych danych źródłowych

ArcProtocolNo

Numer protokołu związanego z resetem licznika

ArcExecutedBy

Osoba wykonująca reset

ArcResetReason

Przyczyna resetu licznika

ArcResetReasonDesc

Opis tekstowy przyczyny resetu