3.19.2 Metody

 

 

AddPointsRecord

 

bool AddPointsRecord(params System.Collections.ICollection[] aValues = null );

Function AddPointsRecord(ByVal ParamArray aValues As  System.Collections.ICollection()) As Boolean  

Metoda służy dodawania do serii wartości punktów w trybie rekordów - czyli,  w pojedynczym wywołaniu dodawana jest jedna wartość dla każdego z punktów serii. Przed wywołaniami metody AddPointsRecord należy zdefiniować punkty, dla których wartości będą dodawane. W tym celu należy odpowiednią ilość razy wykonać metodę AddPointValues z pustym parametrem aValues.

Parametr aValues metodyAddPointsRecord służy do przekazania rekordu wartości punktów. Można przekazać dowolną kolekcję (w najprostszym przypadku tablicę) obiektów, które można skonwertować na wartość typu double. Kolejne elementy kolekcji określają wartości dla punktów serii zgodnie z kolejnością ich dodania wywołaniami AddPointValues.

 

 

AddPointValues

 

bool AddPointValues(string aPointName, System.Collections.ICollection aValues);

Function AddPointValues(ByVal aPointName As  String, Optional ByVal aValues As  System.Collections.ICollection = Nothing) As Boolean  

Podstawowa metoda służącą do dodania do serii pomiarowej punktów wraz z danymi serii.

Parametr aPointName określa nazwę punktu - punkt o tej nazwie musi być zdefiniowany w planie rejestracji, do którego seria będzie należeć. Parametr aValues służy do przekazania wartości serii dla punktu. Można przekazać dowolną kolekcję (w najprostszym przypadku tablicę) obiektów, które można skonwertować na wartość typu double. Kolejne elementy kolekcji określają kolejne wartości punktu dla serii pomiarowej.

W procesie dodawania wartości punktów obowiązują poniższe zasady:

a)      Można wielokrotnie stosować metodę dla tej samej nazwy punktu - nowe wartości będą dopisywane do danych wcześniej dodanych.

b)      Jeżeli dodawane są dane do więcej niż jednego punktu, to końcowa liczba wartości dla wszystkich punktów musi być identyczna.

c)       Nie jest wymagane dodanie wartości do wszystkich punktów zdefiniowanych w planie rejestracji. Punkty bez dodanych wartości będą mieć wszystkie dane serii wypełnione wartością NULL.


 

Save

 

bool Save();

Function Save() As Boolean 

Metoda służy do zapisu zawartości serii pomiarowej w bazie danych. Przed wykonaniem metody należy do serii dodać jej zawartość przy pomocy metod  AddPointValues i AddPointsRecord.