3.17.1 Metody

 

 

ExecuteQuery

 

System.Data.DataTable ExecuteQuery(string aQuery);

Function ExecuteQuery(ByVal aQuery As  String) As System.Data.DataTable  

 

Metoda pozwala na wykonanie dowolnego zapytania podanego w parametrze aQuery na bazie danych AsBase. Struktura bazy i nazewnictwo kolumn opisane jest w dokumentacji modułu Asbase.

Metoda zwraca obiekt klasy DataTable zawierający odczytane rekordy. Nazewnictwo kolumn jest opisane w dokumentacji modułu Asbase.

UWAGA

Chociaż, zasadniczo metoda przeznaczona jest do wykonywania zapytań typu Select, to możliwe jest również wykonanie komend zmieniających dane w bazie danych. Należy jednak zachować maksymalną ostrożność - nieprawidłowe użycie może doprowadzić do utraty całości zgromadzonych danych.

 

 

ReadArchive

 

System.Data.DataTable ReadArchive(string aArchiveId, string aDetailsDataSourceId, int aRecordCount, DateTime? aStartTimeUtc, DateTime? aEndTimeUtc, string aWherePhrase, string aOrderPhrase);

 

Function ReadArchive(ByVal aArchiveId As  String, ByVal aDetailsDataSourceId As  String, ByVal aRecordCount As Integer, ByVal aStartTimeUtc As  DateTime?, ByVal aEndTimeUtc As DateTime?, ByVal aWherePhrase As String, ByVal aOrderPhrase As String) As System.Data.DataTable  

 

Metoda służy od odczytu danych zgromadzonych w zestawie rejestracji o identyfikatorze podanym w parametrze aArchiveId. Opcjonalnie, możliwe jest dołączenie danych z połączonego relacją drugiego zestawu rejestracji lub grupy receptur, określonych identyfikatorem podanym w parametrze aDetailsDataSourceId. Relacja pomiędzy oboma źródłami danych musi być założona w programie Asbase.

Parametr aRecordCount pozwala ograniczyć liczbę zwróconych rekordów - wartość 0 oznacza brak ograniczenia.

Parametry aStartTimeUtc i aEndTimeUtc służą do określenia zakresu czasowego dla pobieranych rekordów. Czasy podawane są w standardzie UTC. Przekazanie wartości null oznacza brak ograniczenia czasowego.

ParametraWherePhrase pozwala opcjonalnie dodać dodatkowe kryteria selekcji rekordów. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli where języka SQL. Nazwy kolumn opisane są dokumentacji modułu Asbase.

Parametr aOrderPhrase pozwala opcjonalnie zmienić uporządkowanie rekordów. Standardowo rekordy są uporządkowane zgodnie z czasem rejestracji. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli order by języka SQL.

Metoda zwraca obiekt klasy DataTable zawierający odczytane rekordy. Nazewnictwo kolumn jest opisane w dokumentacji modułu Asbase.

 

 

ReadLoads

 

 

System.Data.DataTable ReadLoads(string aRecipesId, string aDetailsDataSourceId, string aRecipeName, int aRecordCount, DateTime? aStartTimeUtc, DateTime? aEndTimeUtc, string aWherePhrase, string aOrderPhrase);

 

Function ReadLoads(ByVal aRecipeId As  String, ByVal aDetailsDataSourceId As  String, ByVal aRecipeName As  String, ByVal aRecordCount As Integer, ByVal aStartTimeUtc As  DateTime?, ByVal aEndTimeUtc As DateTime?, ByVal aWherePhrase As String, ByVal aOrderPhrase As String) As System.Data.DataTable  

 

Metoda służy od odczytu danych zgromadzonych w tabeli rejestrującej zdarzenia załadowania receptur z grupy receptur określonej identyfikatorem podanym w parametrze aRecipeId. Opcjonalnie, możliwe jest dołączenie danych z połączonego relacją zestawu rejestracji określonego identyfikatorem podanym w parametrze aDetailsDataSourceId. Relacja pomiędzy oboma źródłami danych musi być założona w programie AsBase.

Parametr aRecipeName pozwala na ograniczenie odczytywanych rekordów tylko do tych, które dotyczą receptury o podanej nazwie. W parametrze można użyć znaków specjalnych w notacji SQL (% i _) w celu wybrania więcej niż jednej nazwy. Pusty parametr (lub %) oznaczają brak selekcji po nazwach receptur.

Parametr aRecordCount pozwala ograniczyć liczbę zwróconych rekordów - wartość 0 oznacza brak ograniczenia.

Parametry aStartTimeUtc i aEndTimeUtc służą do określenia zakresu czasowego dla pobieranych rekordów. Czasy podawane są w standardzie UTC. Przekazanie wartości null oznacza brak ograniczenia czasowego.

ParametraWherePhrase pozwala opcjonalnie dodać dodatkowe kryteria selekcji rekordów. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli where języka SQL. Nazwy kolumn opisane są dokumentacji modułu Asbase.

Parametr aOrderPhrase pozwala opcjonalnie zmienić uporządkowanie rekordów. Standardowo rekordy są uporządkowane zgodnie z czasem rejestracji. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli order by języka SQL.

Metoda zwraca obiekt klasy DataTable zawierający odczytane rekordy. Nazewnictwo kolumn jest opisane w dokumentacji modułu Asbase.

 

 

ReadRecipes

 

System.Data.DataTable ReadRecipes(string aRecipesId, string aRecipeName, int aRecordCount, string aWherePhrase, string aOrderPhrase);

 

Function ReadRecipes(ByVal aRecipeId As  String, ByVal aRecipeName As  String, ByVal aRecordCount As Integer, ByVal aWherePhrase As String, ByVal aOrderPhrase As String) As System.Data.DataTable  

 

Metoda służy od odczytu danych receptur zgromadzonych w tabeli definicji receptur dla grupy receptur określonej identyfikatorem podanym w parametrze aRecipeId.

Parametr aRecipeName pozwala na ograniczenie odczytywanych rekordów tylko do tych, które dotyczą receptury o podanej nazwie. W parametrze można użyć znaków specjalnych w notacji SQL (% i _) w celu wybrania więcej niż jednej nazwy. Pusty parametr (lub %) oznaczają brak selekcji po nazwach receptur.

Parametr aRecordCount pozwala ograniczyć liczbę zwróconych rekordów - wartość 0 oznacza brak ograniczenia.

ParametraWherePhrase pozwala opcjonalnie dodać dodatkowe kryteria selekcji rekordów. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli where języka SQL. Nazwy kolumn opisane są dokumentacji modułu Asbase.

Parametr aOrderPhrase pozwala opcjonalnie zmienić uporządkowanie rekordów. Standardowo rekordy są uporządkowane zgodnie z nazwami receptur. Postać parametru musi być zgodna ze składnią klauzuli order by języka SQL.

Metoda zwraca obiekt klasy DataTable zawierający odczytane rekordy. Nazewnictwo kolumn jest opisane w dokumentacji modułu AsBase.