3.16.1 Metody

 

 

Send

 

bool Send(string aTo, string aFrom, string aSubject, string aMessage);  

Function Send (ByVal aTo As  String, ByVal aFrom As  String, ByVal Subject As  String, ByVal aMessage As  String) As Boolean

 

Metoda Send pozwala na wysłanie alertu za pośrednictwem programu AsAlert.

Parametr aTo określa nazwę adresata, do którego alert ma zostać wysłany. Adresat ten musi zostać wcześniej zdefiniowany w programie AsAlert.

Parametry aFrom, aSubject i aMessage określają treść alertu, kolejno: nazwę nadawcy, temat alertu i jego treść.

Metoda zwraca status poprawności wykonania operacji.

Przed wykonaniem metody Send należy użyć metodę SetAccessData w celu określenia parametrów komunikacji z programem AsAlert (o ile są różne od domyślnych).

 

 

 

SetAccessData

 

void SetAccessData(string aMachineName, string aUserName, string aPassword);

Sub SetAccessData(ByVal aMachineName As  String, ByVal aUserName As  String, ByVal aPassword As  String)

Metoda służy do określenia parametrów komunikacyjnych z serwerem programu AsAlert. Parametr aMachineName określa systemową nazwę komputera, na którym program AsAlert został zainstalowany. Domyślna, pusta wartość oznacza komunikację z serwerem lokalnym, znajdującym się na tym samym komputerze co aplikacja.

Parametr aUserName pozwala na określenie nazwy użytkownika zdefiniowanego w programie AsAlert, który zostanie użyty w operacji wysłania alertu. Domyślna nazwa użytkownika to AsixEvo. Parametr aPassword służy do podania hasła użytkownika (domyślnie – brak hasła).  W celu poprawnego działania, należy utworzyć odpowiednika użytkownika w programie AsAlert.