3.8.1  Właściwości

 

AsDouble

 

double AsDouble { get; }  

ReadOnly Property AsDouble As Double

 

Właściwość zwraca wartość archiwalną zmiennej procesowej z momentu czasu określonego właściwością TimeStamp po konwersji na liczbę zmiennoprzecinkową. Wymagane jest spełnienie warunku, że typ zmiennej procesowej dopuszcza konwersję na liczbę zmiennoprzecinkową. Wartość nieskonwertowana dostępna jest za pośrednictwem właściwości Value.

 

AsInteger

 

int AsInteger { get; }  

ReadOnly Property AsInteger As Integer

 

Właściwość zwraca wartość archiwalną zmiennej procesowej z momentu czasu określonego właściwością TimeStamp po konwersji na liczbę 32-bitową liczbę całkowitą. Wymagane jest spełnienie warunku, że typ zmiennej procesowej dopuszcza konwersję na liczbę całkowitą. Wartość nieskonwertowana dostępna jest za pośrednictwem właściwości Value.

 

EndTimeStamp

 

DateTime EndTimeStamp { get; }  

ReadOnly Property EndTimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca stempel czasu lokalnego dla końca przedziału wartości próbki.

 

EndTimeStampUTC

 

DateTime EndTimeStampUTC { get; }  

ReadOnly Property EndTimeStampUTC AsDate

 

Właściwość zwraca stempel czasu UTC dla końca przedziału wartości próbki.

 

 

FormattedStatus

 

string FormattedStatus { get; }  

ReadOnly Property FormattedStatus As String

 

Właściwość zwraca szczegółowy status archiwalnej wartości zmiennej procesowej w konwencji statusu interfejsu komunikacyjnego OPC po skonwertowaniu na postać tekstową, opisującą w przyjazny sposób wszystkie ustawione statusy częściowe.

 

 

IsBad

 

bool IsBad { get; }

ReadOnly Property IsBad As Boolean 

 

Właściwość określa, czy status wartości zmiennej jest niepoprawny.

 

 

IsGood

 

bool IsGood { get; }

ReadOnly Property IsGood As Boolean 

 

Właściwość określa, czy status wartości zmiennej jest poprawny.

 

 

IsUncertain

 

bool IsUncertain { get; }

ReadOnly Property IsUncertain As Boolean 

 

Właściwość określa, czy status wartości zmiennej jest niepewny.

 

 

Status

 

Askom.Ascent.StatusOpc Status get; }  

ReadOnly Property Status As Askom.Ascent.StatusOpc

 

Właściwość zwraca szczegółowy status wartości archiwalnej zmiennej procesowej w konwencji statusu interfejsu komunikacyjnego OPC. Do prostych testów statusu zmiennej zalecane jest korzystanie z właściwości IsGood, IsBad i  IsUncertain. Do konwersji na postać tekstową można użyć właściwości FormattedStatus.

StatusOpc jest typem wyliczeniowym (enum). Do bardziej zaawansowanych testów statusu można użyć elementów typu wyliczeniowego w połączeniu z operatorami bitowych operacji logicznych. Można też użyć obiekt klasy Askom.Ascent.AsQuality, który posiada szereg właściwości ułatwiających zawansowane testowanie statusu OPC. Obiekt AsQuality należy utworzyć na podstawie statusu OPC wartości zmiennej, zgodnie z poniższym przykładem.

Przykład:

         

              C#

IVariable v = aApplication.GetVariable("var", true);

 

...

            

Askom.Ascent.AsQuality q = new Askom.Ascent.AsQuality(v.VariableState.Status);

if (q.IsWaiting)

{

...

}

 

VB

      

       Dim v As IVariable = aApplication.GetVariable("var", True)

 

       ...   

      

       Dim q As Askom.Ascent.AsQuality = New Askom.Ascent.AsQuality(v.VariableState.Status)

       If (q.IsWaiting)

       ...

       End If

 

 

 

 

TimeStamp

 

DateTime TimeStamp { get; }  

ReadOnly Property TimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca stempel czasu wartości archiwalnej.

 

 

TimeStampUTC

 

DateTime TimeStampUTC { get; }  

ReadOnly Property TimeStampUTC As Date

 

Właściwość zwraca stempel czasu UTC dla wartości próbki.

 

 

Value

 

object Value { get; }  

ReadOnly Property Value As Object

 

Właściwość zwraca wartość archiwalną zmiennej procesowej z momentu czasu określonego właściwością TimeStamp.