3.6.2  Właściwości

 

Aggregate 

 

string Aggregate { get; }

ReadOnly Property Aggregate As String

 

Właściwość zwraca nazwę agregatu użytego w zapytaniu o dane archiwalne.

 

 

AggregateInterval 

 

TimeSpan TimeStamp { get; }  

ReadOnly Property AggregateInterval As System.TimeSpan

 

Właściwość zwraca okres wyliczania agregatu użyty w zapytaniu o dane archiwalne.

 

 

EndTime

 

DateTime EndTime { get; }  

ReadOnly Property EndTime As Date

 

Właściwość zwraca koniec okresu czasu, z którego dane archiwalne mają zostać odczytane.

 

 

ProcessedDataQuery 

 

bool ProcessedDataQuery { get; }

ReadOnly Property ProcessedDataQuery As Boolean 

 

Właściwość zwraca informację, jakiego rodzaju danych archiwalnych zapytanie dotyczy. Wartość true oznacza odczyt danych agregowanych, a wartość false  odczyt danych surowych.

 

 

 

StartTime

 

DateTime StartTime { get; }  

ReadOnly Property StartTime As Date

 

Właściwość zwraca początek okresu czasu, z którego dane archiwalne mają zostać odczytane.