3.12 Klasa AlarmState

 

Obiekt AlarmState przechowuje informacje dotyczące aktualnego stanu alarmu. Obiekty AlarmState można  uzyskać za pośrednictwem właściwości AlarmState interfejsu IAlarm. Dostarczane są także jako parametr funkcji monitorującej zmiany stanu alarmów, rejestrowanej funkcją RegisterStateEvent interfejsu IAlarm.

Dostęp do stanu alarmów realizowany jest na bazie logu alarmów aktywnych – oznacza to, że szczegółowe dane dotyczące stanu alarmu są dostępne tylko wtedy, gdy zdarzenie dotyczące tego alarmu znajduje się w logu alarmów aktywnych. Gdy dane nie są dostępne, właściwość IsActive obiektu jest równa false.