3.9.1  Właściwości

 

 

ErrorMsg

 

 

string ErrorMsg { get; }

ReadOnly Property ErrorMsg As String

 

Właściwość zwraca tekst opisujący ewentualny błąd operacji zapisu (gdy właściwość ControlStatus jest równa VariableControlStatus.Error).

 

 

ControlStatus
 

VariableControlStatus ControlStatus { get; }

ReadOnly Property ControlStatus As VariableControlStatus 

 

Właściwość zwraca aktualny status wykonywania operacji zapisu. Typ wyliczeniowy VariableControlStatus może przyjmować następujące wartości:

·         Pending – operacja zapisu jest w trakcie wykonywania

·         Success – operacja zakończona powodzeniem

·         Error – operacja zapisu zakończona błędem

 

 

VariableName

 

 

string VariableName { get; }

ReadOnly Property VariableName As String

 

Właściwość zwraca nazwę zmiennej, której dotyczy kontrolowana operacja zapisu.