3.3.1  Właściwości

 

AllowMultipleInstances

 

 

MultipleInstanceMode AllowMultipleInstances { get; set; }

Property AllowMultipleInstances As MulitipleInstanceMode

 

Właściwość określa sposób kontroli prób wielokrotnego uruchomienia skryptu. Właściwość może przyjmować następujące wartości:

                Never - nie można uruchomić wielu instancji skryptu

                Always -można uruchomić dowolną liczbę instancji skryptu

IfDifferentParameters -można uruchomić wiele instancji skryptu, jeżeli różnią się parametrami startowymi (wartość domyślna)

 

 

RestartIfFailed

 

 

 

bool RestartIfFailed { get; set; }

Property RestartIfFailed As Boolean

 

Właściwość określa sposób reakcji na błąd wykonania skryptu. Wartość true oznacza, że w przypadku upadku skryptu zostanie on automatycznie ponownie uruchomiony. Wartość domyślna jest równa false.

Typowo, właściwość jest ustawiana na true dla skryptów autonomicznych po zakończeniu fazy inicjalizacji.