3.1.1  Właściwości

 

ApplicationAddonsDirectory

 

string ApplicationAddonsDirectory { get; }

ReadOnly Property ApplicationAddonsDirectory As String

 

Właściwość zwraca pełną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajdują się wszystkie pliki rozszerzeń programowych aplikacji.

 

 

ApplicationDirectory

 

string ApplicationDirectory { get; }

ReadOnly Property ApplicationDirectory As String

 

Właściwość zwraca pełną ścieżkę dostępu do katalogu definicyjnego aplikacji. Jeżeli skrypt wymaga do pracy plików z dodatkowymi parametrami, to zaleca się, żeby były one przechowywane w katalogu definicyjnym aplikacji.

 

 

ApplicationName

 

string ApplicationName { get; }

ReadOnly Property ApplicationName As String

 

Właściwość zwraca nazwę aplikacji zdefiniowaną w ustawieniach stanowiska.  

 

 

ApplicationWorkingDirectory

 

string ApplicationWorkingDirectory { get; }

ReadOnly Property ApplicationWorkingDirectory As String

 

Właściwość zwraca pełną ścieżkę dostępu do katalogu roboczego aplikacji. Jeżeli wynikiem działania skryptu jest tworzenie i zapis informacji do plików, to zaleca się żeby były one zapisywane w katalogu roboczym aplikacji.

 

 

Asalert

 

 

AsalertAccess Asalert { get; }

ReadOnly Property Asalert As AsalertAccess

 

Właściwość zwraca  referencję do obiektu klasy AsalertAccess, służącego do komunikacji z serwerem programu AsAlert. Zwrócony obiekt pozwala na wykonanie operacji wysłania alertu przy pomocy sms’u lub email’a.

 

 

Asbase

 

 

AsbaseAccess Asbase { get; }

ReadOnly Property Asbase As AsbaseAccess 

 

Właściwość zwraca  referencję do obiektu klasy AsbaseAccess służącego do dostępu do danych archiwizowanych w bazie danych modułu AsBase.

 

 

Aslogger

 

 

AsloggerAccess Aslogger { get; }

ReadOnly Property Aslogger As AsloggerAccess 

 

Właściwość zwraca  referencję do obiektu klasy AsloggerAccess służącego do dostępu do danych archiwizowanych w bazie danych modułu AsLogger.

 

 

Asservice

 

AsserviceAccess Asservice { get; }

ReadOnly Property Asservice As AsserviceAccess 

 

Właściwość zwraca  referencję do obiektu klasy AsserviceAccess służącego do dostępu do danych archiwizowanych w bazie danych modułu AsService.

 

 

AsixDataServerStarted

 

bool AsixDataServerStarted { get; }

ReadOnly Property AsixDataServerStarted As Boolean

 

Właściwość zwraca informację, czy Serwer Danych został już uruchomiony. Właściwość może być użyta do kontrolowania, w trakcie startu aplikacji, czy system odczytu danych procesowych został w pełni uruchomiony.

 

 

ComputerName

 

string ComputerName { get; }

ReadOnly Property ComputerName As String

 

Właściwość zwraca nazwę komputera, na którym aplikacja jest wykonywana.

 

 

ComputerAddress

 

string ComputerAddress { get; }

ReadOnly Property ComputerAddress As String

 

Właściwość zwraca adres IP komputera, na którym aplikacja jest wykonywana.

 

 

CurrentApplicationLanguage

 

string CurrentApplicationLanguage { get; }

ReadOnly Property CurrentApplicationLanguage As String

 

Właściwość zwraca nazwę języka, w którym aplikacja aktualnie pracuje. Nazwy języka są dwuliterowych skrótami, np. pl dla języka polskiego, en dla języka angielskiego.

 

 

CurrentStationName

 

string CurrentStationName { get; }

ReadOnly Property CurrentStationName As String

 

Właściwość zwraca nazwę stanowiska, w kontekście którego aplikacja jest wykonywana.

 

 

CurrentUserId

 

string CurrentUserId { get; }

ReadOnly Property CurrentUserId As String

 

Właściwość zwraca identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika.

 

 

CurrentUserName

 

string CurrentUserName { get; }

ReadOnly Property CurrentUserName As String

 

Właściwość zwraca nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika.

 

 

CurrentUserRoles

 

string CurrentUserRoles { get; }

ReadOnly Property CurrentUserRoles As String 

 

Właściwość zwraca nazwy wszystkich ról, które pełni aktualnie zalogowany użytkownik. Nazwy ról zwracane są w postaci pojedynczego tekstu, w którym poszczególne nazwy oddzielone są przecinkami. Jeżeli wymagane jest jedynie sprawdzenie, czy użytkownik pełni konkretną rolę, to łatwiejsze w użyciu jest zastosowanie funkcji HasRole.

 

 

ExecutionContext

 
 

IContext ExecutionContext { get; }

ReadOnly Property ExecutionContext As IContext 

 

Właściwość zwraca  referencję do obiektu realizującego interfejs IContext. Interfejs ten zawiera właściwości, które określają kontekst wywołania skryptu. Kontekst wywołania jest szczególnie istotny w przypadku skryptów interakcyjnych uruchamianych w obsłudze zdarzeń obiektów wizualizacyjnych. Na podstawie kontekstu można np. pobrać nazwę zmiennej głównej obiektu.

 


 

IsAsixUser

 

 

bool IsAsixUser { get; }

ReadOnly Property IsAsixUser As Boolean 

 

Właściwość zwraca wartość logiczną, informująca czy aktualnie zalogowany użytkownik aplikacji został zautoryzowany na podstawie wewnętrznej bazy użytkowników.

 

 

IsDomainUser

 

 

bool IsDomainUser { get; }

ReadOnly Property IsDomainUser As Boolean 

 

Właściwość zwraca wartość logiczną, informująca czy aktualnie zalogowany użytkownik aplikacji został zautoryzowany za pośrednictwem domeny Windows.

 

 

ProgramVersion

 

string ProgramVersion { get; }

ReadOnly Property ProgramVersion As String 

 

Właściwość zwraca numer wersji program AsixEvo. Numer wersji zwracany jest w postaci pojedynczego tekstu złożonego z czterech liczb rozdzielonych znakami kropki.


 

 

RDSComputerName

 

string RDSComputerName { get; }

ReadOnly Property RDSComputerName As String

 

W przypadku pracy w sesji RDS, właściwość zwraca nazwę komputera, na którym sesja RDS jest używana.

 

 

RDSComputerAddress

 

 

string RDSComputerAddress { get; }

ReadOnly Property RDSComputerAddress As String

 

W przypadku pracy w sesji RDS, właściwość zwraca adres IP komputera, na którym sesja RDS jest używana.

 

 

ScriptName

 

string ScriptName { get; }

ReadOnly Property ScriptName As String 

 

Właściwość zwraca nazwę wykonywanego skryptu.

 

 

ScriptSettings  

 

IScriptSettings ScriptSettings { get; }

ReadOnly Property ScriptSettings As IScriptSettings 

 

Właściwość zwraca  referencję do obiektu realizującego interfejs IScriptSettings. Interfejs ten pozwala na określenie, w jaki sposób program główny kontroluje pracę i uruchamianie skryptu. W szczególności dotyczy to sposobu reakcji na błąd skryptu.

 

 

SqlServer

 

SqlServerAccess SqlServer { get; }

ReadOnly Property SqlServer As SqlServerAccess

 

Właściwość zwraca referencję do obiektu klasy SqlServerAccess służącego do dostępu do danych serwera SQL.

 

 

SystemUser

 

string SystemUser { get; }

ReadOnly Property SystemUser As String

 

Właściwość zwraca identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika systemowego.