3.11.1. Właściwości

 

 

AlarmState

 

AlarmState AlarmState { get; }

ReadOnly Property AlarmState As AlarmState

Właściwość zwraca obiekt klasy AlarmState, z którego można odczytać informacje dotyczące aktualnego stanu alarmu kontrolowanego przez  posiadaną referencję do interfejsu IAlarm. Jeżeli w logu alarmów aktywnych zarejestrowane jest więcej niż jedno zdarzenie, to zwracany jest stan zdarzenia najmłodszego.

 


 

Definition

 

AlarmProperties Definition { get; }

ReadOnly Property Definition As AlarmProperties

 

Właściwość zwraca obiekt klasy AlarmProperties, z którego można odczytać informacje dotyczące definicji alarmu kontrolowanego przez  posiadaną referencję do interfejsu IAlarm.  

 

 

Domain

 

string Domain { get; }

ReadOnly Property Domain As String

 

Właściwość zwraca nazwę domeny alarmowej, do której należy alarm kontrolowany przez  posiadaną referencję do interfejsu IAlarm.  

 

 

Id

 

string Id { get; }

ReadOnly Property Id As String

 

Właściwość zwraca identyfikator alarmu kontrolowanego przez  posiadaną referencję do interfejsu IAlarm.