1.4.3.3.    Synchronizacja czasu

 

 

Moduł sieciowy Aslink może synchronizować swój czas z innymi stacjami (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > Komunikacja przez NetBIOS > zakładka Synchronizacja czasu).

 

Synchronizację czasu z innymi stacjami można wyłączyć opcją Synchronizacja czasu. Jeśli różnica czasu pomiędzy stacją a zdalnym serwerem czasu przekroczy wartość określoną parametrem Maksymalna różnica czasu, w co najmniej tylu kolejno otrzymanych pakietach, ile zdefiniowano parametrem Liczba pakietów czasu, to nastąpi ustawienie czasu lokalnej stacji. Maksymalną różnicę czasu podaje się w sekundach. Do ograniczenia zbioru serwerów czasu, z którymi czas może być synchronizowany, służy parametr Ograniczenia synchronizacji czasu. Jego wartością jest lista serwerów czasu. Podobnie jak w przypadku filtrów, nazwy serwerów mogą zawierać znaki "?" i "*". Aby stacja zmieniła swój czas, musi otrzymać od jednego serwera czasu przynajmniej taką ilość kolejnych pakietów czasu, która jest określona parametrem Liczba pakietów czasu.

 

Aby stacja pełniła w sieci funkcję serwera czasu, należy podać parametry Priorytet serwera czasu oraz Interwał serwera czasu. Jeśli jedna z tych wartości jest mniejsza niż zero, to stacja nie będzie pełnić funkcji serwera czasu. Jeśli wartość parametru jest równa 0, to jako wartość przyjmuje się 5  dla priorytetu i 10 dla interwału. Priorytet serwera to liczba określająca ważność serwera czasu. W danej chwili jest aktywny tylko jeden serwer o najwyższym priorytecie. Aktywny serwer czasu rozsyła pakiety sieciowe zawierające bieżący czas serwera czasu z interwałem określonym parametrem Interwał serwera czasu. Interwał podaje się w sekundach.

 

Jeżeli serwer przestaje być aktywny, to jego funkcje może przejąć inny serwer, który był nieaktywny z powodu niskiego priorytetu. Serwer może podjąć funkcje serwera czasu, jeżeli dotychczasowy serwer nie nada żadnego pakietu przez okres czasu równy iloczynowi wartości parametru Warunek aktywacji serwera czasu (zdefiniowany na lokalnej stacji) i interwału dotychczasowego serwera czasu (zdefiniowanej na zdalnej stacji serwera czasu). Aby uniknąć sytuacji, w której błędna parametryzacja zdalnego serwera czasu (np. interwał równy 1 godzina), powoduje, że sieć nie jest w długim okresie czasu synchronizowana, wprowadzono parametr Interwał serwera czasu. Jeżeli interwał serwera czasu, z którego nowy serwer nie otrzymuje pakietów czasu, jest większy niż wartość określona tym parametrem, to do obliczenia czasu, po jakim nowy serwer podejmie działanie, przyjmowana jest wartość określona parametrem.

 

Jeśli różnica czasu pomiędzy czasem serwera a czasem lokalnym jest większa niż wartość określona parametrem Duża różnica czasu, to zmiana czasu stacji nastąpi dopiero po otrzymaniu przynajmniej tylu pakietów, ile jest określone parametrem Duża różnica czasu - licznik. Parametry te dają czas na wprowadzenie korekty błędnego ustawienia czasu przez operatora zdalnej stacji.

 

Serwer nadaje pakiety czasu do wszystkich wykorzystywanych adapterów logicznych. Jeśli klient serwera czasu obsługuje kilka adapterów logicznych, to otrzymane z jednego adaptera pakiety czasu może przesyłać do pozostałych adapterów. Funkcja ta może być wykorzystywana do synchronizacji czasu w podsieciach innych niż podsieć, w której pracuje serwer czasu. Aby uruchomić rozsyłanie czasu do innych sieci, należy parametrowi Replikacja pakietów czasu nadać wartość Tak na stacji podłączonej do wielu podsieci. Pakiety czasu mogą podlegać dalszej replikacji na kolejnych stacjach aż do chwili, gdy ilość replikacji przekroczy wartość parametru Replikacja pakietów czasu (parametr ustawiany dla Serwera). Parametr definiuje się na serwerze czasu. Aby zmienić maksymalną ilość replikacji na stacjach, które dokonują replikacji, należy podać parametr Replikacja pakietów czasu (parametr ustawiany dla Klienta).