1.3.6.6.    Parametry archiwizacji zmiennych    

 

 

 Parametry archiwizacji są pobierane z bazy definicji zmiennych.

 

 

Parametry archiwizacji w bazie definicji zmiennych zawarte są w polach o następujących nazwach:

 

Parametr                                       Pole

Nazwa zmiennej                        Nazwa

Nazwa zasobu                          Archiwum

Parametry archiwizacji               ParametryArchiwizacji

 

Opisane parametry charakteryzują sposób archiwizacji zmiennej i stanowią uzupełnienie pozostałych parametrów zadanych w bazie zmiennych.

 

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na typ zmiennej, określony przez funkcję przeliczającą modułu Asmen. Sposób pakowania zmiennej w archiwum jest zależny od jej typu. Dlatego Aspad nie może archiwizować pod tą samą nazwą zmiennej danych innego typu niż już zgromadzone w archiwum. Załóżmy, że dla zmiennej była zadeklarowana funkcja przeliczająca NIC (typu WORD). Powstało archiwum zmiennej typu WORD. Następnie funkcję przeliczającą zmieniono na NIC_INT (typu INTEGER). Aspad nie może już poprawnie archiwizować tej zmiennej, a przy starcie ostrzega o różnicach typu danych zadeklarowanych w module Asmen i typu danych zarchiwizowanych.

 

Deklaracja parametrów archiwizacji zmiennych ma następującą postać:

 

NZm, RArc, Okres, Hor, Dt, Dx, Atr, War, PrzedWar, PoWar

 

gdzie:

 

NZm             - nazwa zmiennej zgodna z deklaracją w konfiguracji modułu Asmen;

RArc             - jednoliterowe oznaczenie rodzaju archiwizacji;

Okres           - okres próbkowania wartości zmiennej; powinien on odpowiadać rzeczywistym potrzebom, gdyż zbyt krótki okres spowoduje zwiększenie zajętości dysku oraz większe obciążenie czasowe systemu, a przy zbyt długim okresie nie zostanie oddany w pełni charakter przebiegu wartości;

Hor              - minimalny horyzont czasowy przechowywania danych dla zmiennej typu H i B; wartość 0 oznacza nieskończoność, co jest wartością domyślną; zaleca się jednak określanie skończonego horyzontu, bo pozostawienie wartości 0 może doprowadzić do przekroczenia limitu 2GB dla plików archiwum H i B;

Dt                 - dokładność rejestracji czasu, np. 30s oznacza, że dane pobrane zarówno o 14:27:45 jak i o 14:28:14 zostaną zarejestrowane z czasem 14:28:00; podanie możliwie dużej wartości dt pozwoli na lepsze upakowanie danych w plikach archiwalnych; minimalne dt wynosi 1;

Dx                - dokładność rejestracji danych, która określa, przy jakich zmianach wartości zmiennej należy zapamiętać nową wartość; przy mniejszych zmianach kolejne wartości nie będą rejestrowane jako nieistotne, a przy odczycie będzie w tym miejscu obowiązywała poprzednia wartość zapisana w archiwum, np. 5 oznacza, że należy rejestrować nowe wartości tylko wtedy, gdy zmiana w stosunku do poprzednio zarejestrowanej jest większa lub równa 5. 0 będzie oznaczało rejestrację przy każdej zmianie, z pominięciem rejestracji wartości stałej;  podanie możliwie dużej wartości dx pozwoli na lepsze upakowanie danych w plikach archiwalnych;

Atr              - patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Konfiguracja i uruchamianie modułu Aspad > Atrybuty archiwizacji; można podać kilka atrybutów oddzielonych pionową kreską |  ;

War              - nazwa opcjonalnego warunku archiwizacji ( patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Archiwizacja warunkowa);Archiwizacja_warunkowa;.

                     definicje warunków archiwizacji znajdują się w plikach lub mogą być deklarowane bezpośrednio w parametrze War

PrzedWar     - okres przed wystąpieniem warunku War, z którego dane mają być zapisane w archiwum; ten parametr nie powinien być zbyt duży, gdyż wymaga to tworzenia odpowiednich buforów w pamięci operacyjnej, obejmujących liczbę próbek danych przypadających na zadany okres;

PoWar         - okres po zaniku warunku War, z którego dane mają być zapisane w archiwum.

 

Poszczególne pola deklaracji oddzielone są przecinkami. Dwa przecinki nie rozdzielone wartością parametru oznaczają przyjęcie wartości domyślnej. Pominięcie kilku ostatnich parametrów przypisze im wartości domyślne.

 

 

UWAGA: Poza archiwizacją podstawową istnieje również możliwość zadeklarowania dla danej zmiennej dodatkowej archiwizacji (w ramach tego samego archiwum) - patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Konfiguracja i uruchamianie modułu Aspad > Archiwizacja podstawowa i dodatkowa. Deklaracja parametrów dodatkowej archiwizacji umieszczana jest w bazie definicji zmiennych w polu ParametryArchiwizacji zaraz za deklaracją podstawowej archiwizacji (deklaracje obu archiwizacji należy oddzielić średnikiem). Składnia archiwizacji dodatkowej jest taka sama jak dla archiwizacji podstawowej.

 

 

 

 

 

  PRZYKŁAD

 

Deklaracja parametrów archiwizacji zmiennych.

 

 

 

 

Rysunek: Przykładowa deklaracja zmiennych w bazie danych.

 

 

 

# Zmienną KW_A000 zapisuj w archiwum typu D,

# archiwum typu D (pliki dobowe),

# dane pobieraj co 1 sekundę,

# czas rejestruj z dokładnością do 1 sekundy,

# rejestruj każdą zmianę wartości zmiennej,

# nie inicjuj wartości zmiennej Asmena.

KW_A000, D, 1s, , 1s, 0, nie_odtwarzaj

 

# Zmienną KW_A004 zapisuj w archiwum typu D,

# dane pobieraj co 1 sekundę,

# czas rejestruj z dokładnością do 1 sekundy,

# rejestruj tylko gdy wartość zmieni się o więcej niż 5.

KW_A004, D, 1s, , 1s, 5

 

# Zmienną KW_A008 zapisuj w archiwum typu M,

# dane pobieraj co 1 sekundę,

# przechowuj przez 1 godzinę,

# czas rejestruj z dokładnością do 1 sekundy,

# rejestruj każdą zmianę wartości zmiennej.

KW_A008, M, 1s, , 1s, 0

 

# Zmienną KW_A008 zapisuj w archiwum typu H,

# archiwum typu H,

# dane pobieraj co 1 sekundę,

# przechowuj przez 1 godzinę,

# czas rejestruj z dokładnością do 1 sekundy,

# rejestruj każdą zmianę wartości zmiennej,

# nie inicjuj wartości zmiennej Asmena.

KW_A032, H, 1s, 1g, 1s, 0, nie_odtwarzaj