1.3.10. Agregacja danych archiwalnych

 

Od wersji 5 system Asix posiada funkcję agregacji danych archiwalnych. Funkcję tę realizuje moduł Agregator. Obliczone agregaty udostępniane są programom pobierającym dane za pośrednictwem serwerów AsixConnect (programy: AsTrend, AsAlarm i moduł skryptów).

 

Agregator odczytuje dane surowe i na ich podstawie wylicza zadane agregaty. Może je także przechowywać w archiwum danych zagregowanych.

 

Agregator pozwala również na wykonanie agregacji przy odczycie danych. Na podstawie danych surowych oraz zapisanych danych zagregowanych Agregator wylicza agregaty także w okresach innych niż zarchiwizowane.

 

Archiwum wartości zagregowanych przechowywane jest w plikach binarnych o wewnętrznym formacie.