1.3.10.3 Zestaw agregatów

 

 

Lista dostępnych agregatów:

 

- Początek - wartość na początku interwału

 

- Koniec - wartość na końcu interwału

 

- Przyrost - różnica wartości na końcu i na początku interwału

 

- Min - minimalna wartość w interwale

 

- Max - maksymalna wartość w interwale

 

- Zakres - różnica między maksymalna a minimalna wartością w interwale

 

- Suma - suma wartości ważonych czasowo w interwale (całka po czasie)

 

- Suma0 - suma wartości ważonych czasowo (całka po czasie); w okresach, w których próbka ma jakość zła, do obliczeń używana jest wartość 0

 

- Średnia - średnia wartości ważonych czasowo w interwale

 

- Średnia0 - średnia wartości ważonych czasowo w interwale; w okresach, w których wartość jest niedostępna do obliczeń, używana jest wartość 0.

 

- Jakość_Dobra - procent próbek o jakości dobrej w interwale

 

- Jakość_Niepewna - procent próbek o jakości niepewnej w interwale

 

- Jakość_Zła - procent próbek o jakości złej w interwale

 

- Jakość_Dobra_Czas - czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość dobrą

 

- Jakość_Niepwewna_Czas - czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość niepewną

 

- Jakość_Zła_Czas - czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość złą

 

- Suma_Wzrostów - suma wartości dodatnich zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem się do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania.

 

Jednym ze sposobów wykorzystania agregatu jest obliczanie liczby załączeń. Wystarczy w tym celu zagregować zmienną, która przyjmuje wartość 0 przy wyłączonym urządzeniu, a wartość 1 przy włączonym.

 

- Suma_Spadków - suma wartości bezwzględnych ujemnych zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem się do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania.

 

Jednym ze sposobów wykorzystania agregatu jest obliczanie liczby wyłączeń. Wystarczy w tym celu zagregować zmienną, która przyjmuje wartość 0 przy wyłączonym urządzeniu, a wartość 1 przy włączonym.

 

- Poprzedni_Znany - ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość przed rozpoczęciem przedziału próbkowania. Podaje ostatnią wartość, nawet jeżeli wystąpiła ona bardzo dawno.

 

- Ostatni - ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość w przedziale próbkowania wyłączając koniec przedziału - dla odróżnienia od agregatu End, który zawiera koniec przedziału.

 

- Odchylenie_Standardowe - ważone czasowo odchylenie standardowe w przedziale próbkowania. Wynik jest zawsze typu Double.

 

Odchylenie standardowe jest liczone jako

 

- Średnia_Kwadratowa - ważona czasowo średnia kwadratowa w przedziale próbkowania. Wynik jest zawsze typu Double.

 

Średnia kwadratowa jest liczona jako

 

- Średnia_Ostatnia_Znana - średnia ważona czasowo w przedziale próbkowania; w miejsce złych wartości wstawia ostatnią znaną wartość. Wynik jest zawsze typu Double.

 

Średnia_Ostatnia_Znana jest lepsza od Średnia dla zmiennych, które z natury mają w dłuższych okresach wartość stałą, np. sygnał pracy urządzenia.

 

- Suma_Ostatnia_Znana - całka w przedziale próbkowania; w miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość. Wynik jest zawsze typu Double.

 

Jednym ze sposobów wykorzystania agregatu jest obliczanie czasu pracy urządzeń. Wystarczy w tym celu zagregować zmienną, która przyjmuje wartość 0 przy wyłączonym urządzeniu, a wartość 1 przy włączonym. Wynik będzie czasem pracy w sekundach.